Helsingfors stad

Protokoll

1/2020

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/5

 

15.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5

Val av ersättare i social- och hälsovårdsnämnden

HEL 2019-011935 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

        beviljade Ahto Apajalahti avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i social- och hälsovårdsnämnden

        valde Riia Järvenpää till ny ersättare i social- och hälsovårdsnämnden (personlig ersättare för Leo Bergman) för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1

Eropyyntö 14.11.2019

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 7.6.2017 (§ 276) Ahto Apajalahti (Pir.) till ersättare i social- och hälsovårdsnämnden för den mandattid som börjar år 2017. Ahto Apajalahti anhåller (14.11.2019) om avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i social- och hälsovårdsnämnden efter att ha trätt ut ur Piratpartiet.

Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den som utses ska vara valbar till en nämnd med stöd av 74 § i kommunallagen.

Enligt 70 § i kommunallagen får till ett förtroendeuppdrag väljas endast den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget. En förtroendevald ska på begäran av fullmäktige lämna en redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1

Eropyyntö 14.11.2019

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Social- och hälsovårdsnämnden

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 16.12.2019 § 856

HEL 2019-011935 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Ahto Apajalahdelle eron sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja

        valitsee Riia Järvenpään varajäseneksi (Leo Bergmanin henkilökohtainen varajäsen) sosiaali- ja terveyslautakuntaan vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566