Helsingfors stad

Protokoll

18/2019

1 (13)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/10

 

06.11.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 325

Detaljplaneändring för tomter vid Landshövdingsvägen och ett parkområde vid Ånäsvägen i Åggelby (nr 12527)

HEL 2016-012847 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade godkänna detaljplaneändring för kvarteret 28006, tomterna 11–13 i kvarteret 28009 och gatu- och parkområden samt ett område för allmän parkering i 28 stadsdelen (Åggelby, Grindbacka) enligt ritning nr 12527, daterad 19.3.2019, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12527 kartta, päivätty 19.3.2019, päivitetty Kylk:n 19.3.2019 päätöksen mukaiseksi

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12527 selostus, päivätty 19.3.2019, päivitetty Kylk:n 19.3.2019 päätöksen mukaiseksi

3

Kirkkoherrantien liikennesuunnitelma (piir.no 6888) / 19.3.2019

4

Larin Kyöstin tien pohjoisosan ja sen lähialueiden liikennesuunnitelma (piirno 6887) / 19.3.2019

5

Osa päätöshistoriaa

6

Vuorovaikutusraportti 19.3.2019 ja asukastilaisuuden muistio 14.12.2017

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster/Vattenförsörjning

 

Samkommunen Helsingforsregionens trafik

 

Helen Ab

 

Helen Elnät Ab

 

Trafikledsverket

 

De som sökt detaljplaneändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6

Beslut

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Detaljplaneändringen gäller för tomterna på Landshövdingsvägen 34–42 och en park vid Ånäsvägen samt gator och parkeringsområden i anslutning till dessa. Området ligger längs med den kommande Jokerbanan nordost om Åggelby station och hänför sig till utvecklingen av Åggelby centrum. Syftet med detaljplanelösningen är att möjliggöra tätt byggande av bostäder i Åggelby stationsområde och vid Jokerbanan samt smidiga gång- och cykelförbindelser. Samtidigt ökar antalet daghemsplatser. Det är meningen att de nuvarande byggnaderna på tomterna rivs. Små delar av tomterna ansluts till omgivande gatuområden och en del av gatuområdena och områdena för allmän parkering ändras till tomter. Den totala bostadsvåningsytan uppgår till 44 470 m², varav 28 320 m² är ny bostadsvåningsyta och 1 150 m² våningsyta för affärs- och kontorslokaler. Den nya våningsytan för allmänna byggnader uppgår till 1 700 m² och våningsytan på parkeringstomten till 2 000 m². Sammanlagt 3 250 m² vy för kontorslokaler ändras till bostadsvåningsyta. Det genomsnittliga exploateringstalet för bostadstomterna (och parkeringstomten) är e=1,55 och antalet invånare ökar med ca 900.

I samband med detaljplanen utarbetades två trafikplaner; en trafikplan för norra delen av Larin Kyöstis väg med närmiljö (ritning nr 6887) och en trafikplan för Kyrkoherdevägen (ritning nr 6888). I planerna presenteras åtgärder som bl.a. förbättrar säkerheten för gång- och cykeltrafiken.

Föredragandens motiveringar

Områdets utgångspunkter och nuläge

Detaljplanelösningen främjar stadens strategiska mål, såsom boende vid goda kollektivtrafikförbindelser. Förslaget till detaljplaneändring stämmer överens med generalplanen 2016 för Helsingfors med rättsverkningar (trädde i kraft 5.12.2018).

Området för detaljplaneändringen omfattar tomterna för kontorsbyggnader på Landshövdingsvägen 36–42 (Kiinteistö Oy Larin Kyöstin tie 4–8), ett område för allmän parkering mellan Landshövdingsvägen 38 och 42 och en tomt för flervåningshus på Landshövdingsvägen 34 (Asunto Oy Larin Kyöstin tie 10) på vilken det förutom ett flervåningshus också finns ett daghem. De befintliga byggnaderna är i huvudsak i tre våningar. Dessutom omfattar förslaget gatuområden och ett parkområde med en spelplan och en lekplats för småbarn vid Ånäsvägen.

Planeringen av Åggelby centrum utgår från att de historiska husen i Åggelby centrum, invånarhuset Åggelby societetshus, det gamla flervåningshuset i trä Arttula och den gamla stationsbyggnaden syns i stadsbilden. Stambanan och den kommande snabbspårvägen orsakar miljöstörningar i området.

För området gäller flera detaljplaner från åren 1953–2000.

Helsingfors stad äger de allmänna områdena. Tomterna är i privat ägo. Detaljplanelösningen har gjorts upp på ansökan av de privata tomtägarna och på initiativ av staden. Detaljplaneändringen har utarbetats i samarbete med sökandena.

Detaljplanelösningens kostnader

Anläggandet av gator medför staden kostnader på ca 0,5 miljoner euro och byggandet av ett daghem kostnader på ca fem miljoner euro.

Detaljplaneändringen höjer områdets värde, varför man kommer överens om markanvändningsersättningar i förhandlingar med markägarna.

Växelverkan under beredningen av detaljplanen

I den bifogade rapporten om växelverkan anges de under beredningen av detaljplanen inkomna myndigheternas ställningstaganden, intressenternas åsikter (9 st.) och anmärkningen i sammandrag och genmälena till påpekandena i dessa.

Intressenternas åsikter har beaktats i planlösningen bl.a. så att det har fästs särskild uppmärksamhet vid grönskan i detaljplanebestämmelserna. Skaldeparken har dimensionerats så att det är möjligt att förutom en spelplan också placera en lekplats i parken. Dessutom har man strävat att anpassa de nya byggnaderna efter det befintliga bostadsbeståndet i närheten med hjälp av storleken, materialen och takformerna.

Förslaget till detaljplan hölls offentligt framlagt 26.10–26.11.2018, vilket kungjordes i enlighet med markanvändnings- och bygglagen.

Det kom in en enda anmärkning om förslaget till detaljplan. Påpekandena i anmärkningen gällde bl.a. byggarbetenas närhet till flervåningshusen på tomten 28009/8 och trafikförbindelserna.

Utlåtande om detaljplaneförslaget kom från följande: Helen Elnät Ab, Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT), Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), Trafikverket, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) och kultur- och fritidssektorn. Helen Ab hade ingenting att yttra. Påpekandena i utlåtandena gällde bl.a. trafikens smidighet, ledningar och miljöstörningar.

Åtgärder efter att detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt

I detaljplanekartans beteckningar eller bestämmelser och i det övriga materialet gjordes vissa ändringar på basis av myndighetsutlåtandena efter att detaljplanen varit offentligt framlagd. För ändringarna redogörs närmare i detaljplanebeskrivningens sista kapitel. De har också samlats i bilagan över ändringar (Tehdyt muutokset). Ändringarna har diskuterats med berörda parter. Med anledning av anmärkningen gjordes inga ändringar i detaljplanen eftersom en del av synpunkterna redan hade beaktats på basis av tidigare påpekanden.

Motiveringarna till detaljplanelösningen framgår mer i detalj av den bifogade detaljplanebeskrivningen.

Fortsatta åtgärder

Fyra markanvändningsavtal, daterade 12.6.2019 (§ 38), 18.6.2019 (§ 42), 13.9.2019 (§ 63) och 23.9.2019 (§ 646), hänför sig till detaljplaneområdet. Tre av avtalen ingicks genom beslut fattade av stadsmiljösektorns tomtchef och den senaste godkändes av stadsstyrelsen. Alla avtal har undertecknats.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12527 kartta, päivätty 19.3.2019, päivitetty Kylk:n 19.3.2019 päätöksen mukaiseksi

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12527 selostus, päivätty 19.3.2019, päivitetty Kylk:n 19.3.2019 päätöksen mukaiseksi

3

Kirkkoherrantien liikennesuunnitelma (piir.no 6888) / 19.3.2019

4

Larin Kyöstin tien pohjoisosan ja sen lähialueiden liikennesuunnitelma (piirno 6887) / 19.3.2019

5

Osa päätöshistoriaa

6

Vuorovaikutusraportti 19.3.2019 ja asukastilaisuuden muistio 14.12.2017

Bilagematerial

1

Sopimus 4066.allekirjoituksin

2

Sopimus 4067. allekirjoituksin

3

Sopimus 4068.allekirjoituksin

4

Sopimus 4071.allekirjoituksin

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster/Vattenförsörjning

 

Samkommunen Helsingforsregionens trafik

 

Helen Ab

 

Helen Elnät Ab

 

Trafikledsverket

 

De som sökt detaljplaneändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6

För kännedom

Stadsmiljönämnden

Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden

Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion

Detaljplaneläggning

Enheten för kulturarv

Trafikaffärsverket

Maka/Koski

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 21.10.2019 § 690

HEL 2016-012847 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Veräjämäki) korttelin 28006, korttelin 28009 tonttien 11–13 ja katu- ja puistoalueiden sekä yleisten pysäköintialueen asemakaavan muutoksen 19.3.2019 päivätyn piirustuksen nro 12527 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

23.09.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit Tonttipäällikkö 13.09.2019 § 63

HEL 2016-012847 T 10 03 03

Päätös

Tonttipäällikkö päätti tehdä tontin 91-28-6-2 (Oulunkylä, Veräjämäki) omistajan Kiinteistö Oy Larin Kyöstintie 4 (Y-tunnus 0119600-9) kanssa liitteen 1 mukaisen maankäyttösopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen.

Sopimuksen allekirjoittaa tonttipäällikkö tai hänen valtuuttamansa henkilö, joka tarvittaessa voi tehdä siihen vähäisiä teknisiä korjauksia ja tarkennuksia.

(MA128-6)

Päätöksen perustelut

Sopimuksen kohde

Sopimuksen kohteena on rakennettu toimistorakennusten tontti 91-28-6-2 (ALT).

Asemakaavan muutosehdotus

Tontilla on vireillä asemakaavan muutosehdotus nro 12527, joka mahdollistaa tontilla sijaitseva toimitilarakennuksen purkamisen ja tontin käyttötarkoituksen muuttamisen asumiseen.

Kaavaratkaisussa pääosa nykyisestä tontista liitetään muodostettavaan asuinkerrostalotonttiin 28006/3 (AK) ja osa liitetään Maaherrantien ja Larin Kyöstin polun katualueisiin. Tontille on osoitettu asuinrakennusoikeutta yhteensä 3 600 k-m² ja liiketilaa 250 k-m².

Maankäyttösopimus ja kiinteistökaupan esisopimus

Kaavamuutos korottaa tontin 91-28-6-2 arvoa merkittävästi, joten maanomistajan kanssa on käyty kaupunginhallituksen 9.6.2014 tekemän maapoliittisen päätöksen mukaiset neuvottelut. Samalla on neuvoteltu asemakaavan muutokseen liittyvät aluejärjestelyt.

Neuvottelujen tuloksena on laadittu liitteenä 1 oleva sopimus ja esisopimus.

Maankäyttökorvaus

Sopimuksessa maanomistaja sitoutuu suorittamaan kaupungille 580 000 euron korvauksen sekä luovuttamaan korvauksetta kaupungille noin 352 m²:n suuruiset yleisen alueen osat osallistumisena yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin. 

Korvaus on maksettava neljän kuukauden kuluessa siitä, kun asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. Korvausta korotetaan sen nykyarvon säilyttämiseksi sopimuksen allekirjoittamishetkestä kaavan lainvoimaistumispäivään saakka kahdella prosentilla vuodessa.

Kiinteistökaupan esisopimus

Maanomistaja luovuttaa kaupunginhallituksen päätöksen 9.6.2014 § 685 perusteella Kaupungille korvauksetta kiinteistöstä 91-28-6-2 noin 352 m²:n suuruisen määräalan asemakaavan muutoksen mukaiseen katualueeseen.

Kaupunki luovuttaa Maanomistajalle yleisestä alueesta 91-28-9906-17 rasitteista vapaana noin 488 m2:n suuruisen liitekartan mukaisen määräalan 210 000 euron kauppahinnalla liitettäväksi muodostettavaan tonttiin 28006/3.

Hinnoittelu

Hinnoittelu perustuu saman asemakaavan muutosalueella toteutuneeseen kiinteistökaupan esisopimukseen.  

Toimivalta

Kaupunkiympäristölautakunnan 26.9.2017 (115§) tekemän päätöksen mukaan tonttipäällikkö päättää maankäyttösopimuksen hyväksymisestä ja siihen liittyvistä aluejärjestelyistä 1 500 000 euron kokonaisarvoon saakka.

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit Tonttipäällikkö 18.06.2019 § 42

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit Tonttipäällikkö 12.06.2019 § 38

Lisätiedot

Tom Qvisén, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 34201

tom.qvisen(a)hel.fi

Kirsi Federley, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 11.06.2019 § 330

HEL 2016-012847 T 10 03 03

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle Helsingin kaupungin 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Veräjämäki) kiinteistön 91-28-9-7 omistajan VR-Yhtymä Oy:n (Y-tunnus 1003521-5) kanssa solmittavan liitteen nro 2 mukaisen sopimuksen ja esisopimuksen hyväksymistä.

Lisäksi lautakunta esitti, että kaupunginhallitus oikeuttaa tonttipäällikön tai hänen valtuuttamansa allekirjoittamaan edellä mainitun sopimuksen sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä teknisiä tarkistuksia. Sopimus tulee voimaan, kun kaupunginhallituksen sopimuksen hyväksymistä koskeva päätös on tullut lainvoimaiseksi.

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että tonttipäällikkö oikeutetaan tekemään päätöksellään sopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

(MA128-3)

19.03.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Kirsi Federley, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi

Tom Qvisén, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 34201

tom.qvisen(a)hel.fi

 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 23.11.2018

HEL 2016-012847 T 10 03 03

 

Helsingin kaupungin asemakaavoituspalvelu on pyytänyt kaupunginmuseolta lausuntoa Oulunkylän Maaherrantie 34–42 ja Jokiniementien varren puiston asemakaavan muutosehdotuksesta. Museo tarkastelee hanketta perustehtävänsä mukaisesti kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta.

Suunnittelualue sijaitsee Oulunkylässä, aseman välittömässä läheisyydessä, Veräjämäen puolella rataa. Asemakaavan muutos koskee Maaherrantie 34–42:n (Larin Kyöstin tie 4–8) tontteja, Jokiniementien varren puistoa, Larin Kyöstin tien katualuetta, Larin Kyöstin tien ja Veräjämäentien välistä jalankulkukatua sekä yleisen pysäköinnin aluetta. Kaavaratkaisu mahdollistaa alueen nykyisten 1970- ja -80-luvuilla valmistuneiden rakennusten purkamisen, alueen muuttamisen tiiviiksi, kantakaupunkimaiseksi asuntoalueeksi, päiväkotipaikkojen lisäämisen sekä kävelyn ja pyöräilyn sujuvat yhteydet. Rakennustehokkuus tulee kasvamaan suunnittelualueella merkittävästi tiiviimmän ja korkeamman, kantakaupunkimaisen rakentamisen myötä, kun nykyiset, pääosin 3-kerroksiset rakennukset korvataan Maaherrantien varressa pääosin 7-kerroksisilla, Larin Kyöstin tien varressa 4-kerroksisilla ja alueen keskellä, Jokiniementien puolella 5–6-kerroksisilla asuinrakennuksilla.

Kaupunginmuseon on aiemmassa lausunnossaan (21.12.2017) painottanut näkymäyhteyksien säilymistä Oulunkylän keskustan puolelta kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin ja kaupunginosan identiteetin kannalta merkittäviin Oulunkylän Seurahuoneen tornihuvilan (1897) ja puukerrostalo Arttulan (1915–1917) rakennuksiin. Kaavaehdotuksen viitesuunnitelmien perusteella näkymäyhteyksien säilyminen on otettu tulevan rakentamisen osalta huomioon mm. Veräjänaukion kulkuyhteyden sekä matalamman rakennusmassan sijoittamisella keskeiseen näkymäakseliin.

Koska suunnittelualue rajautuu välittömästi Veräjämäen matalaan ja väljähkösti rakennettuun alueeseen, jossa myös vanhan huvilayhdyskunnan piirteet ovat yhä havaittavissa, kaupunginmuseo on korostanut myös uuden rakentamisen sovittamisen tärkeyttä olemassa olevaan Veräjämäen rakennuskantaan. Kantakaupunkimainen rakentaminen muuttaa aluetta hyvin merkittävästi, ja kaupunkimiljöön olemassa olevien arvojen sovittaminen uuden rakentamisen mittakaavaan ja tehokkuuteen on vaikea tehtävä, mihin on paneuduttava huolellisesti.

Kaavaehdotuksen selostusaineistossa todetaan, että Veräjämäen asuinalue huviloineen on ollut ehdotuksen suunnittelun lähtökohta. Tämä näkyy mm. siinä, että Veräjämäen puolella uudet rakennukset ovat muita suunnittelualueen rakennuksia matalampia, viistokattoisia sekä pääosin puuverhottuja Veräjämäen vanhojen huviloiden tapaan. Tältä osin suunnittelutyössä on kaupunginmuseon näkemyksen mukaan kunnioitettu rakennetun ympäristön olemassa olevia arvoja, ja etenkin Larin Kyöstin tien varren rakennukset ottavat alueen mittakaavan ja ominaispiirteet huomioon.

Maaherrantien varrella, etenkin tontilla 28009/16 (Maaherrantie 36–38) olisi kaupunginmuseon näkemyksen mukaan vielä syytä tutkia matalampia kerroskorkeuksia ja tontin 28006/3 (Maaherrantie 42) viitesuunnitelman tapaan porrastuvia rakennusmassoja Maaherrantien katulinjassa. Tälle olisi museon mielestä ensinnäkin kaupunkikuvalliset perusteet (viitesuunnitelman perusteella hieman yksitoikkoisen, kolmesta lähes identtisestä rakennusmassasta muodostuvan, muurimaisen vaikutelman keventäminen niin Oulunkylän keskustan ja radan suuntaan kuin Larin Kyöstin tien suuntaan) ja toisaalta näin taattaisiin tontin 28009/16 rakennuskokonaisuuden luontevampi linkittyminen Veräjämäen pientaloalueen väljään, eloisan monimuotoiseen ja pienipiirteiseen mittakaavaan.

Kaupunginmuseolla ei ole Maaherrantie 34–42:n ja Jokiniementien varren puiston asemaavan muutosehdotuksesta muuta huomautettavaa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 21.12.2017

Lisätiedot

Petteri Kummala, tutkija, puhelin: 310 36940

petteri.kummala(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 23.10.2018 § 38

HEL 2016-012847 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12527 pohjakartan kaupunginosassa 28 Oulunkylä Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12527
Kaupunginosa: 28 Oulunkylä
Kartoituksen työnumero: 47/2017
Pohjakartta valmistunut: 15.10.2018 (Uusinta, ensitilaus ollut 2017)
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31967

merja.kyyro(a)hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi

 

Nimistötoimikunta 06.06.2018 § 32

HEL 2016-012847 T 10 03 03

 

Nimistötoimikunta päätti esittää Veräjämäen osa-alueelle Oulunkylän kaupunginosaan seuraavia uusia nimiä:

Larin Kyöstin polku–Larin Kyöstis stig
(katu)
Perustelu: Muistonimi, liitynnäinen; kirjailija Kaarlo Kyösti (Karl Gustaf) Larsonin (1873–1948) kirjailijanimi Larin-Kyöstin mukaan sekä Larin Kyöstin tien mukaan;

Runoilijanpuisto–Skaldeparken
(puisto)
Perustelu: Muistonimi, liitynnäinen; Runoilijanpolun mukaan, joka on nimetty kirjailijanimi Larin-Kyöstin mukaan;

Veräjänaukio–Grindplatsen
(aukio)
Perustelu: Liitynnäinen, alueennimen Veräjämäki–Grindbacka mukaan;

ja

Veräjänporras–Grindtrappan
(jalankulkuyhteys)
Perustelu: Liitynnäinen, alueennimen Veräjämäki–Grindbacka mukaan.

Larin Kyöstin tien ja uuden Larin Kyöstin polun kirjoitusasujen suhteen on kysytty Kotimaisten kielten keskuksen nimistönhuollon näkemystä. Vastaus 22.5.2018: ”Koska tuo ensimmäinen nimenosa tarkoittaa sukunimeä, kirjailijanimi kirjoitettaisiin oikeinkirjoitusohjeiden mukaan sanaliitoksi, siis Larin Kyösti niin kuin Meikäläisen Matti. Myös Hämeenlinnassa on Larin Kyöstin katu. Kuitenkin kirjailijanimi on yleisesti käytössä yhdysmerkillisessä asussa, ja kuten olit löytänyt, kirjailija on itsekin käyttänyt viivallista kirjoitusasua Larin-Kyösti. Viivallinen kirjoitusasu esitetään mm. tietokirjallisuudessamme, patsaassa ja kirjailijan exlibriksessä. Myös Larin-Kyöstin seura käyttää viivaa. Vallitsevaan, kirjailijan käyttämään kirjoitusasuun Larin-Kyösti siirtyminen on mahdollista, mikäli päätätte niin.”

Nimistötoimikunta päätti pitäytyä Larin Kyöstin tien nimen kirjoitusasun suhteen sen nykyisessä, vuodesta 1953 käytössä olleessa ja vakiintuneessa asussa, jotta vältyttäisiin osoitteenmuutoksilta ja oikeinkirjoituksen sekaannuksilta jatkossa. Samaa nimenmuodostuslogiikkaa noudatetaan nyt nimettävän, uuden Larin Kyöstin polun nimessä.

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Infra- ja kalustoyksikkö 27.12.2017

HEL 2016-012847 T 10 03 03

 

Viite:

Ksv:n lausuntopyyntö: Maaherrantie varren tontit ja Jokiniementien varren puisto, asemakaavan muutos

HKL lausuu seuraavaa:

Mikäli kaavassa tullaan esittämään muutoksia raitiotiekatuihin, tulee liikennöintiolosuhteet tehdä sellaisiksi, että valo-ohjaamaton ajoneuvoliikenteen kulku raitiotien yli on estetty. Jalankulkijoiden suojateitä raitiotieradan yli tulee välttää ja jos suojatie ei ole vältettävissä se sijoitetaan kohtaan, jossa se ei hidasta raitiovaunun kulkua.

Raitiotiekatujen ympäristön suunnittelussa tulee käyttää valmistumassa olevia Raide-Jokerin suunnitteluperusteita tai olla yhteydessä projektiin mm. tilavarausten varmistamiseksi.

Raitiotiekatuihin rajautuvien tonttien pelastustiet ja -paikat on suunniteltava niin, että raitiotien käyttö on mahdollista kaikissa tilanteissa.

Liikennelaitos muistuttaa, että pikaraitioliikenne aiheuttaa melu- ja tärinähaittoja, jotka tulee huomioida raitiotien lähialueen kiinteistöjen suunnittelussa.

Lisätiedot

Lotta Koski-Lammi, projektipäällikkö, puhelin: 050 412 3312

lotta.koski-lammi(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566