Helsingfors stad

Protokoll

18/2019

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Asia/12

 

06.11.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 327

Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2019-011602, 2019-011604, 2019-011605, 2019-011606

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

        Motion av ledamoten Sandra Hagman m.fl. om förbättring av regnbågsungdomarnas situation
 

        Motion av ledamoten Mia Nygård m.fl. om en övertryckshall till Drumsö
 

        Motion av ledamoten Ville Jalovaara m.fl. om utvidgning av stadscykelnätet till Nordsjö
 

        Motion av ledamoten Sinikka Vepsä m.fl. om lokaler för vattenmotion till Forsby servicecentral (seniorcenter).

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566