Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2019

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/12

 

06.11.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 327

Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet

HEL 2019-011602, 2019-011604, 2019-011605, 2019-011606

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Sandra Hagmanin ym. aloite sateenkaarinuorten tilanteen parantamisesta
 

        valtuutettu Mia Nygårdin ym. aloite kuplahallin saamisesta Lauttasaareen
 

        valtuutettu Ville Jalovaaran ym. aloite kaupunkipyöräverkon laajentamisesta Vuosaareen
 

        valtuutettu Sinikka Vepsän ym. aloite vesiliikuntatilojen rakentamisesta Koskelan palvelukeskukseen (seniorikeskukseen).

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566