Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2019

1 (4)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/4

 

06.11.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 319

Kunnan asukkaan aloitteet 1.1.- 30.6.2019

HEL 2019-000372 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi kunnan asukkaan aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet tiedoksi.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen.

 

Hyväksyessään kaupunginhallituksen vastauksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että Helsingin kaupunki selvittää mahdollisuuksia toteuttaa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöille suunnattu korttelitalo yhdessä sateenkaariyhteisöjen kanssa. Talossa voi olla tarjolla esimerkiksi neuvontaa ja tukipalveluita sateenkaariperheille ja ihmisille, harrastustoimintaa, sukupuolitautien testauspiste, avointa tilaa ja muita matalan kynnyksen palveluita. Vastaavista taloista on hyviä kokemuksia kansainvälisesti. (Alviina Alametsä)

 

Käsittely

Valtuutettu Alviina Alametsä ehdotti valtuutettu Mari Holopaisen kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Hyväksyessään kaupunginhallituksen vastauksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että Helsingin kaupunki selvittää mahdollisuuksia toteuttaa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöille suunnattu korttelitalo yhdessä sateenkaariyhteisöjen kanssa. Talossa voi olla tarjolla esimerkiksi neuvontaa ja tukipalveluita sateenkaariperheille ja ihmisille, harrastustoimintaa, sukupuolitautien testauspiste, avointa tilaa ja muita matalan kynnyksen palveluita. Vastaavista taloista on hyviä kokemuksia kansainvälisesti.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

4 äänestys

Valtuutettu Alviina Alametsän ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään kaupunginhallituksen vastauksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että Helsingin kaupunki selvittää mahdollisuuksia toteuttaa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöille suunnattu korttelitalo yhdessä sateenkaariyhteisöjen kanssa. Talossa voi olla tarjolla esimerkiksi neuvontaa ja tukipalveluita sateenkaariperheille ja ihmisille, harrastustoimintaa, sukupuolitautien testauspiste, avointa tilaa ja muita matalan kynnyksen palveluita. Vastaavista taloista on hyviä kokemuksia kansainvälisesti.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 50
Alviina Alametsä, Outi Alanen, Paavo Arhinmäki, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Sandra Hagman, Atte Harjanne, Martina Harms-Aalto, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Joonas Kolehmainen, Johanna Laisaari, Jape Lovén, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Jaana Pelkonen, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Suldaan Said Ahmed, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Lilja Tamminen, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 5
Mika Ebeling, Heimo Laaksonen, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Mauri Venemies

Tyhjä: 23
Ted Apter, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Perttu Hillman, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Aleksi Niskanen, Mia Nygård, Matias Pajula, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Daniel Sazonov, Ilkka Taipale, Ulla-Marja Urho, Juhana Vartiainen

Poissa: 7
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Katju Aro, Pia Kopra, Otto Meri, Mari Rantanen, Sampo Terho

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Alviina Alametsän ehdottaman toivomusponnen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1

Kunnan asukkaan aloitteet 1.1.-30.6. 2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kunnan asukkaan aloitteita kirjattiin 1.1.-30.6.2019 välisenä aikana kolme kappaletta. Saapuneet aloitteet ja niiden johdosta annetut vastaukset ovat liitteenä.

Kaksi aloitteista koskee kaupunkiympäristön toimialaa ja niihin on vastattu apulaispormestarin kirjeellä. Yhdessä aloitteessa ehdotetaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöille suunnattua HLBTQ-korttelitaloa Helsinkiin ja siihen on vastattu osallisuus- ja neuvontayksikön päällikön kirjeellä.

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kunnan palvelua koskevassa asiassa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvien kunnan asukkaan aloitteiden lisäksi kirjaamoon ja kaupungin palautejärjestelmään saapuu myös muita aloitteita ja palautteita, jotka ohjataan kaupunginkanslian tai toimialojen vastattavaksi.

Hallintosäännön 26 luvun 1 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee esittää kaupunginvaltuuston tietoon kahdesti vuodessa kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvissa asioissa kunnan jäsenten tai palvelunkäyttäjän aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Käsiteltäessä edellä tarkoitettuja kunnan asukkaiden aloitteita sallitaan keskustelu. Päätöksentekoa yksittäisten aloitteiden osalta ei pöydällepanoa tai toivomusponsia lukuun ottamatta sallita.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1

Kunnan asukkaan aloitteet 1.1.-30.6. 2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 21.10.2019 § 693

HEL 2019-000372 T 00 00 03

HEL 2019-003759, HEL 2019-004289, HEL 2019-005685

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee kunnan asukkaan aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet tiedoksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566