Helsingfors stad

Protokoll

15/2019

1 (6)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/24

 

25.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 273

Den av ledamoten Osmo Soininvaara väckta motionen om öppnande av den norra ingången på metrostationen Helsingfors universitet

HEL 2019-001428 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Osmo Soininvaara väckta motionen som slutbehandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Osmo Soininvaaran aloite Yliopiston metroaseman pohjoisen sisäänkäynnin avaamiseksi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Osmo Soininvaara och 43 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden ska skrida till åtgärder för att öppna den norra ingången till metrostation Helsingfors universitet.

Stadsstyrelsen hänvisar till givna utlåtanden och konstaterar att tjänsten trafik- och gatuplanering vid stadsmiljösektorn och Helsingfors stads trafikaffärsverk (HST) tillsammans planerar anläggande av ett anslutningsarrangemang och som en del av detta byggande av en ingång till metrostationen. Det är ändamålsenligt att anlägga anslutningsarrangemangen innan spårvägen till Degerö blir färdig.

HST:s direktion konstaterar i sitt utlåtande att planeringen av station Helsingfors universitets norra ingång och utarbetandet av en mera exakt kostnadskalkyl görs år 2020 då planen för trafikarrangemangen blir klar. HST föreslår att ingången anläggs i anslutning till budgeten för 2021–2030 så att Kajsaniemigatans och Elisabetsgatans anslutningsarrangemang kan anläggas innan spårvägen över Kronbroarna tas i bruk, ifall den norra ingången med hänsyn till den fortsatta planeringen och den preciserade kostnadskalkylen fortfarande visar sig vara ändamålsenlig ur stadsutvecklingens och de samhällsekonomiska effekternas synvinkel.

För tillfället pågår planeringsarbetet beträffande en förbättring av banavsnittet mellan Hagnäs och Brunnsgatan som en del av den spårbundna trafikens utvecklingsprogram. Man har identifierat en ombyggnad av trafik- och parkeringsarrangemangen i korsningsområdet mellan Kajsaniemigatan, Unionsgatan och Elisabetsgatan och en förbättring av anslutningens funktionsduglighet som en åtgärd som vore ägnad att göra spårvagnstrafiken snabbare. Den nya norra ingången till metrostation Helsingfors universitet bör planeras i samma sammanhang som anslutningens övriga omläggningar.

Stadsmiljönämnden konstaterar i sitt utlåtande att planeringen av den nya ingången till station Helsingfors universitet borde påbörjas utan dröjsmål så att det vore möjligt att planera den nya ingången och bygga densamma som en del av lösningen av gatumiljön vid anslutningen till Elisabetsgatan, Unionsgatan och Kajsaniemigatan. Det är ändamålsenligt att genomföra arbetet med ombyggnaden av anslutningen innan spårvägsförbindelsen till Degerö färdigställs och eventuellt som ett projekt som länkas till Kronbroarnas OPS-projekt (offentlig-privat samverkan).

Tidigare utredningar och behandlingar

Till metrostation Helsingfors universitet, som blev färdig år 1995, anlades dess södra ingång som leder till köpcentret Kaisa i Kajsaniemi. För den norra ingångens vidkommande har man brutit ett schakt som reservering för anläggande av en andra förbindelse med rulltrappa och hiss till stationens norra ände. På gatuområdet har man bevarat en platsreservering för att möjliggöra anläggandet av en förbindelse.

Anläggandet av en norra ingång till metrostationen har utretts år 2015 i samband med en kommuninvånares initiativ angående anläggandet av en norra biljetthall och ingång i Kajsaniemi (stadsfullmäktige 8.4.2015, § 96) och i samband med behandlingen av ledamoten Otso Kivekäs hemställningskläm om mängden användare av metrostation Helsingfors universitets norra ingång (stadsstyrelsen 28.9.2015, § 925).

I samband med 2015 års behandling hänvisade man till den alternativa sträckning för spårvägen över Kronbroarna samt Fiskehamnens spårväg där spårvägsförbindelsens rutt skulle ha gått via Kronohagen och Elisabetsgatan till Kajsaniemigatan. Då skulle korsningen mellan Elisabetsgatan och Kajsaniemigatan ha kommit att utgöra en betydelsefull bytesförbindelse mellan spårväg och metrostation. Man valde emellertid år 2016 att fastställa en sträckning för Kronbroarna som går via Hagnäs, vilket innebär att bytesförbindelsen anläggs i anslutning till Hagnäs metrostation.

Till slut

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Osmo Soininvaaran aloite Yliopiston metroaseman pohjoisen sisäänkäynnin avaamiseksi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 09.09.2019 § 579

HEL 2019-001428 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Osmo Soininvaaran aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 07.05.2019 § 233

HEL 2019-001428 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Valtuustoaloitteen ehdotus on ollut esillä vuonna 2015 toivomusponnen muodossa. Kuten valtuustoaloitteessakin todetaan, kaupunkisuunnittelulautakunta katsoi tuolloin, että uusi pohjoinen sisäänkäynti Helsingin Yliopiston metroasemalle olisi perusteltu parannustoimenpide Kruununhaan joukkoliikenneyhteyksiin.

Raitioliikenteen kehittämisohjelman osana on parhaillaan käynnissä suunnittelutyö Hakaniemen ja Kaivokadun välisen rataosan sujuvoittamiseksi. Tällä välillä eräänä ongelmakohtana on Liisankadun, Unioninkadun ja Kaisaniemenkadun liittymän toimivuus. Helsingin Yliopiston metroaseman uusi pohjoinen sisäänkäynti kannattaa suunnitella samassa yhteydessä liittymän muiden uudelleenjärjestelyjen kanssa.

Kaupunkiympäristölautakunnan mielestä Helsingin Yliopiston uuden pohjoisen sisäänkäynnin suunnittelu tulee käynnistää viipymättä siten, että uusi sisäänkäynti voidaan suunnitella ja se on mahdollista rakentaa osana Liisankadun, Unioninkadun ja Kaisaniemenkadun liittymän katuympäristön ratkaisua. Liittymän muutostyöt on tarkoituksenmukaista toteuttaa ennen Laajasalon raitiotieyhteyden valmistumista ja mahdollisesti Kruunusillat -allianssiin liittyvänä hankkeena.

HKL ei ole toistaiseksi varautunut investointiohjelmassaan uuden sisäänkäynnin rakentamiseen. Sen toteuttaminen vaatii siis lisäyksen talousarvion investointimäärärahoihin.

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Markku Granholm, liikenneinsinööri: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi

 

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 02.05.2019 § 78

HEL 2019-001428 T 00 00 03

Lausunto

Liikenneliikelaitoksen johtokunta antoi valtuutettu Soininvaaran aloitteeseen (30.1.2019) koskien Yliopiston metroaseman pohjoisen sisäänkäynnin avaamista seuraavan lausunnon:

Helsingin yliopiston metroasema (ent. Kaisaniemen metroasema) valmistui vuonna 1995, jonka yhteydessä toteutettiin ainoastaan sen eteläinen, Kaisaniemen kauppakeskukseen johtava sisäänkäyntiyhteys. Pohjoisen sisäänkäynnin osalta on metroasemalle louhittu varaus toisen liukuporras- ja hissiyhteyden toteuttamiseksi aseman pohjoispäähän. Katualueella on säilytetty tilavaraus yhteyden toteuttamiseksi.

HKL on yhdessä Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston kanssa tutkinut säännöllisin väliajoin edellytyksiä toisen sisäänkäynnin toteuttamiseksi. Vuonna 2009 tehtiin laajempi selvitys, jossa tutkittiin aseman matkustajamääriä sekä sisäänkäynnin toteuttamiskustannuksia. HKL on lausunut asiasta edellisen kerran 2.9.2015 liittyen Otso Kivekkään toivomusponteen.

Edellisen lausunnon yhteydessä viitattiin Kruunusillat –raitiotieyhteyden sekä Kalasataman raitiotieyhteyden linjausvaihtoehtoon, jossa raitiotieyhteys olisi tullut Kruunuhaan ja Liisankadun kautta Kaisaniemenkadulle. Tällöin Liisankadun ja Kaisaniemenkadun risteykseen olisi muodostunut merkittävä vaihtoyhteys raitiotien ja metroaseman välillä. Kruunusiltojen linjaus kuitenkin valittiin vuonna 2016 kulkemaan Hakaniemen kautta, jolloin tämä vaihtoyhteys toteutetaan Hakaniemen metroaseman yhteyteen.

Sittemmin Helsinki on käynnistänyt raitioliikenteen nopeuttamiseen liittyvän kehittämisohjelman, jonka yhteydessä on tarkasteltu mm. Helsingin raitioliikenteen liikennejärjestelyjä. Yhtenä raitioliikenteen nopeuttamistoimenpiteenä on tunnistettu Kaisaniemenkadun ja Liisankadun risteysalueen liikenne- ja pysäkkijärjestelyjen muuttaminen. Tässä yhteydessä on tutkittu myös metroaseman sisäänkäyntien toteuttamista osana pysäkkijärjestelyjä.

HKL yhdessä KYMP-toimialan Liikennesuunnittelupalvelun kanssa suunnittelee liittymäjärjestelyn toteutusta ja sen osana metroaseman sisäänkäynnin toteuttamista. Liittymäjärjestelyt tulisi toteuttaa ennen Kruunusillat –raitiotien valmistumista vuonna 2026. HKL esittää, että Helsingin yliopiston pohjoisen sisäänkäynnin suunnittelu sekä tarkempi kustannusarvioon laadinta tehdään vuonna 2020 kun suunnitelma liikennejärjestelyistä valmistuu. HKL esittää sisäänkäynnin toteuttamista vuosien 2021-2030 talousarvioesityksen yhteydessä siten, että Kaisaniemenkadun ja Liisankadun liittymäjärjestelyt voidaan toteuttaa ennen Kruunusillat –raitiotien käyttöönottoa, mikäli pohjoinen sisäänkäynti jatkosuunnittelun ja tarkentuneen kustannusarvion myötä edelleen osoittautuu kaupunkikehityksen ja yhteiskuntataloudellisten vaikutusten näkökulmasta tarkoituksenmukaiseksi.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566