Helsingfors stad

Protokoll

15/2019

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/23

 

25.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 272

Den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen om ökad tillgänglighet i stadens möteslokaler med hjälp av teleslinga

HEL 2019-000649 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen som slutbehandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1

Aloite induktiosilmukat

2

Vammaisneuvoston lausunto

3

Yhdenvertaisuustoimikunnan lausunto

4

Esteettömyystyöryhmän lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Alviina Alametsä och 15 andra ledamöter föreslår i sin motion att det ska installeras teleslingor (även kallade hörslinga och induktionsslinga) i stadens möteslokaler.

God akustik i lokalen underlättar hörandet, och med ljudåtergivning kan man öka ljudvolymen, men för hörselskadade är detta inte alltid tillräckligt. Då behöver man ett korrekt tillverkat och installerat system för ljudöverföring, det vill säga teleslinga, vilket är ett hjälpmedel för personer som använder hörapparat. För tillfället saknar flera av stadens möteslokaler fast teleslinga. Exempelvis finns det inte fast teleslinga i stadsstyrelsens mötesrum. De till buds stående tekniska systemen för att åstadkomma tillgänglighet för hörselskadade är fast teleslinga, trådlös teleslinga, portabel teleslinga och diskslinga (teleslinga vid servicedisk).

Exempel på Helsingfors stads offentliga och för envar öppna möteslokaler är salar i service- och kulturbyggnader, auditorier samt mötes- och grupplokaler. I Helsingfors stads byggnadsprojekt tillämpar man RT-kort (Rakennustieto – Bygginfo) nummer 11280, som innehåller instruktioner för val och planering av ljudåtergivningssystem för hörselskadade, särskilt teleslingor.

Staden har gällande anvisningar om teleslinga (Helsingfors stads anvisningar om teleslinga, Helsingfors stads fastighetskontor, lokalcentralen 31.1.2013), som fastslår standarden på system med teleslinga vid ny- och ombyggnadsprojekt. Det är enligt anvisningarna att rekommendera att man installerar en teleslinga i alla fastigheter där det tillhandahålls offentlig service. Primärt borde de placeras i auditorier, festsalar och teatersalonger samt på idrotts- och simhallars läktare. I samband med att man bygger om eller uppför nya byggnader säkerställer man med ett särskilt förfarande att den installerade teleslingan fungerar. Man utarbetar en hörbarhetskarta som ska finnas tillgänglig vid lokalen. Dessutom läggs hörbarhetskartan ut på en offentlig webbplats (https://kuulokuvat.fi/).

En fast teleslinga kan installeras i en möteslokal utan ombyggnad av lokalen. Förutsättningen för det är då att den som brukar lokalen presenterar en beskrivning av behovet för stadsmiljösektorn och utfäster sig att betala högre hyra, vilket betingas av installationen. Teleslingan kan i så fall också installeras med hjälp av IR-teknik (infraröd värmestrålning), något som inte kräver att man bryter upp konstruktionerna. Installationen kostar ungefär 10 000–20 000 euro, beroende på lokal.

Stadsmiljösektorn anser att det inte är ett realistiskt mål att installera en fast teleslinga i stadens alla möteslokaler. Det kan anses som en god målsättning att varje serviceställe har åtminstone en möteslokal (möteslokal för mer än 10 personer) som är utrustad med fast teleslinga.

Stadsstyrelsen har med anledning av motionen inhämtat stadsmiljösektorns, handikapprådets och likabehandlingskommitténs utlåtanden. Handikapprådet understöder att man förbättrar tillgängligheten i stadens möteslokaler med hjälp av teleslinga. Enligt handikapprådets uppfattning är det skäl att installera ett system med teleslinga i praktiskt taget alla mötes- och servicelokaler. Enligt likabehandlingskommitténs mening har flera av stadens serviceställen inte tillräckligt med tillgängliga möteslokaler. Det är med tanke på människors likabehandling väsentligt att tillgängligheten tryggas i stadens lokaler och service. Handikapprådets och likabehandlingskommitténs utlåtanden finns som bilagor.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1

Aloite induktiosilmukat

2

Vammaisneuvoston lausunto

3

Yhdenvertaisuustoimikunnan lausunto

4

Esteettömyystyöryhmän lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 16.09.2019 § 619

HEL 2019-000649 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Alviina Alametsän aloitteen loppuun käsitellyksi.

09.09.2019 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566