Helsingfors stad

Protokoll

15/2019

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/7

 

25.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 256

Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden och av ledamot och ersättare i kultur- och fritidsnämndens kultur- och bibliotekssektion och ordförande för sektionen

HEL 2019-006704 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

        beviljade Elisa Gebhard avsked från förtroendeuppdragen som ersättare i kultur- och fritidsnämnden och som ledamot i kultur- och fritidsnämndens kultur- och bibliotekssektion och ordförande för sektionen

        valde Tuomas Finne till ersättare (personlig ersättare för Niilo Toivonen) i kultur- och fritidsnämnden

        valde den nuvarande ersättaren Tuomas Finne till ledamot och Jonne Juntura till personlig ersättare för honom i kultur- och fritidsnämndens kultur- och bibliotekssektion

        valde Tuomas Finne till ordförande för kultur- och fritidsnämndens kultur- och bibliotekssektion för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerade samtidigt omedelbart denna paragraf i protokollet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1

Eroilmoitus 21.8.2019

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 7.6.2017 (§ 272) Elisa Gebhard (SDP) till ersättare i kultur- och fritidsnämnden och (§ 273) till ledamot i kultur- och fritidsnämndens kultursektion (sedan 1.1.2019 kultur- och bibliotekssektionen) och till ordförande för sektionen för den mandattid som börjar år 2017. Elisa Gebhard anhåller (21.8.2019) om avsked från förtroendeuppdragen som ersättare i kultur- och fritidsnämnden och som ledamot i kultur- och fritidsnämndens kultur- och bibliotekssektion och ordförande för sektionen på grund av andra förtroendeuppdrag.

Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har giltiga skäl avgå från ett förtroendeuppdrag. Det organ som utser den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den som utses ska vara valbar till en nämnd med stöd av 74 § i kommunallagen.

Enligt 2 kap. 15 § i förvaltningsstadgan ska kultur- och bibliotekssektionens ordförande vara ledamot eller ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Enligt 70 § i kommunallagen får till ett förtroendeuppdrag väljas endast den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget. En förtroendevald ska på begäran av fullmäktige lämna en redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1

Eroilmoitus 21.8.2019

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Kultur- och fritidssektorn

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Revisionskontoret

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 09.09.2019 § 553

HEL 2019-006704 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Elisa Gebhardille eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsenen sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston puheenjohtajan ja jäsenen luottamustoimista

        valitsee Tuomas Finnen varajäseneksi (Niilo Toivosen henkilökohtainen varajäsen) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan

        valitsee nykyisen varajäsenen Tuomas Finnen jäseneksi ja Jonne Junturan hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaostoon ja

        valitsee Tuomas Finnen puheenjohtajaksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566