Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2019

1 (3)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/23

 

25.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 272

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite esteettömyyden lisäämiseksi kaupungin kokoustiloissa induktiosilmukan avulla

HEL 2019-000649 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Alviina Alametsän aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1

Aloite induktiosilmukat

2

Vammaisneuvoston lausunto

3

Yhdenvertaisuustoimikunnan lausunto

4

Esteettömyystyöryhmän lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Alviina Alametsä ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupungin kokoustiloihin asennetaan induktiosilmukat.

Tilan hyvä akustiikka helpottaa kuulemista ja äänentoistolla voidaan vahvistaa ääntä, mutta kuulovammaisille henkilöille se ei aina riitä. Tällöin tarvitaan kuulolaitetta käyttävän henkilön apuvälineeksi tarkoitettu oikein toteutettu ja asennettu äänensiirtojärjestelmä eli induktiosilmukkajärjestelmä. Tällä hetkellä kiinteä induktiosilmukka puuttuu monesta kaupungin kokoustilasta. Esimerkiksi kaupunginhallituksen kokoushuoneessa ei ole kiinteää induktiosilmukkaa. Käytettävissä olevat tekniset menetelmät kuuloesteettömyyden aikaansaamiseksi ovat kiinteä induktiosilmukkajärjestelmä, langaton induktiosilmukkajärjestelmä, siirrettävä induktiosilmukkajärjestelmä ja kiinteä palvelupistesilmukka.

Helsingin kaupungin kaikille avoimia julkisia kokoustiloja voivat olla palvelu- ja kulttuurirakennusten salit, auditoriot sekä kokous- ja ryhmätilat. Helsingin kaupungin rakennushankkeissa noudatetaan RT 11280 -kortin ohjeistuksia kuulovammaisille tarkoitettujen äänentoistojärjestelmien, erityisesti induktiosilmukkojen valintaan ja suunnitteluun.

Kaupungilla on olemassa induktiosilmukkaohjeistus (Helsingin kaupungin induktiosilmukkaohje, Helsingin kaupungin kiinteistövirasto, Tilakeskus 31.01.2013), joka määrittelee induktiosilmukkajärjestelmän laatutason uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeissa. Ohjeen mukaan suositeltavaa on, että induktiosilmukka asennetaan kaikkiin julkisia palveluja tarjoaviin kiinteistöihin. Ensisijaisia sijoituskohteita ovat auditoriot, juhlasalit sekä teattereiden, liikuntahallien ja uimahallien katsomot. Rakennusten peruskorjauksen tai uudisrakennuksen yhteydessä toteutettu induktiosilmukkajärjestelmän toimivuus varmistetaan erillisellä menettelyllä. Tilan yhteyteen laaditaan nähtäville kuuluvuuskartta. Lisäksi kuuluvuuskartta liitetään julkiseen verkkopalveluun (https://kuulokuvat.fi/).

Kiinteä induktiosilmukka voidaan asentaa olemassa olevaan kokoustilaan jälkikäteen ilman, että kokoustilaan tehdään perusparannus. Tällöin edellytyksenä on, että tilan käyttäjä esittää tarvekuvauksen kaupunkiympäristön toimialalle ja sitoutuu maksamaan asennuksen johdosta syntyvää korkeampaa vuokraa. Asennettava induktiosilmukka voidaan tällöin toteuttaa myös IR-tekniikalla, joka ei edellytä tilan rakenteiden rikkomista. Asennuksen hinta on tilasta riippuen noin 10 000–20 000 euroa.

Kaupunkiympäristön toimiala ei pidä realistisena tavoitetta, jonka mukaan kaikkiin kaupungin kokoustiloihin asennetaan kiinteä induktiosilmukka. Hyvänä tavoitteena voidaan pitää, että jokaisessa toimipisteessä on vähintään yksi kiinteällä induktiosilmukalla varustettu kokoustila (yli 10 hengen kokoustila).

Kaupunginhallitus on saanut aloitteen johdosta kaupunkiympäristön toimialan, vammaisneuvoston, yhdenvertaisuustoimikunnan sekä esteettömyystyöryhmän lausunnot. Vammaisneuvosto kannattaa, että esteettömyyttä lisätään kaupungin kokoustiloissa induktiosilmukan avulla. Vammaisneuvoston mukaan käytännössä kaikkiin kokoontumis- ja palvelutiloihin kannattaa harkita induktiosilmukkajärjestelmän asentamista. Yhdenvartaisuustoimikunnan mukaan useissa kaupungin toimipisteissä ei ole tarpeeksi esteettömiä kokoustiloja. Esteettömyyden turvaaminen kaupungin tiloissa ja palveluissa on olennaista yhdenvertaisuuden kannalta. Vammaisneuvoston, yhdenvertaisuustoimikunnan sekä esteettömyystyöryhmän lausunnot ovat liitteenä 2, 3 ja 4.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1

Aloite induktiosilmukat

2

Vammaisneuvoston lausunto

3

Yhdenvertaisuustoimikunnan lausunto

4

Esteettömyystyöryhmän lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.09.2019 § 578

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566