Helsingfors stad

Protokoll

15/2019

1 (4)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/10

 

25.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 259

Val av ledamot och ersättare i social- och hälsovårdsnämnden

HEL 2019-009094 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

        beviljade Matias Pajula avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i social- och hälsovårdsnämnden

        valde den nuvarande ersättaren Maritta Hyvärinen till ledamot och Veli-Pekka Sinervuo till personlig ersättare för henne i social- och hälsovårdsnämnden

        förflyttade den nuvarande ersättaren Pia Hytönen till personlig ersättare för Sami Heistaro i nämnden för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerar dessutom protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Behandling

Stadsfullmäktige valde enhälligt på förslag av ledamoten Wille Rydman den nuvarande ersättaren Maritta Hyvärinen till ledamot och Veli-Pekka Sinervuo till personlig ersättare för henne i social- och hälsovårdsnämnden, varvid den nuvarande ersättaren Pia Hytönen förflyttas till personlig ersättare för Sami Heistaro.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1

Eroilmoitus 30.8.2019

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige

        beviljar Matias Pajula avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i social- och hälsovårdsnämnden

        väljer den nuvarande ersättaren Maritta Hyvärinen till ledamot och ______________ till ny ersättare (personlig ersättare för Sami Heistaro) i social- och hälsovårdsnämnden för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerar dessutom protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 13.6.2018 (§ 173) Matias Pajula (Saml.) till ledamot i social- och hälsovårdsnämnden för den mandattid som slutar år 2021. Matias Pajula anhåller (30.8.2019) om avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i social- och hälsovårdsnämnden på grund av andra förtroendeuppdrag.

Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den som utses ska vara valbar till en nämnd med stöd av 74 § i kommunallagen.

Enligt 70 § i kommunallagen får till ett förtroendeuppdrag väljas endast den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget. En förtroendevald ska på begäran av fullmäktige lämna en redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1

Eroilmoitus 30.8.2019

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Social- och hälsovårdsnämnden

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 16.09.2019 § 606

HEL 2019-009094 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Matias Pajulalle eron sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen luottamustoimesta ja

        valitsee nykyisen varajäsenen Maritta Hyvärisen jäseneksi ja __________ varajäseneksi (Sami Heistaron henkilökohtainen varajäsen) sosiaali- ja terveyslautakuntaan vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

16.09.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus esitti yksimielisesti Daniel Sazonovin ehdotuksesta, että nykyinen varajäsen Maritta Hyvärinen valitaan jäseneksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566