Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2019

1 (3)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/3

 

25.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 252

Kaupunginvaltuuston kokousajat vuonna 2020

HEL 2019-008664 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti pitää kokouksensa vuonna 2020 seuraavasti:

nro

vko

päivä

klo

 

1

3

15.1.2020

18

kyselytunti

2

5

29.1.2020

18

 

3

7

12.2.2020

18

aloitekäsittely

4

9

26.2.2020

18

kyselytunti

5

11

11.3.2020

18

 

6

13

25.3.2020

18

kyselytunti

7

15

8.4.2020

18

 

8

17

22.4.2020

18

kyselytunti

9

19

6.5.2020

18

 

10

22

27.5.2020

18

aloitekäsittely

11

24

10.6.2020

18

 

12

25

17.6.2020

16

tilinpäätös

13

35

26.8.2020

18

 

14

37

9.9.2020

18

 

15

39

23.9.2020

18

kyselytunti

16

41

7.10.2020

18

aloitekäsittely

17

43

21.10.2020

18

 

18

45

4.11.2020

18

kyselytunti

19

46

11.11.2020

16

talousarvio

20

48

25.11.2020

18

talousarvio, aloitekäsittely

21

50

9.12.2020

16

 

 

 

Esittelijä

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää pitää kokouksensa vuonna 2020 seuraavasti:

nro

vko

päivä

klo

 

1

3

15.1.2020

18

kyselytunti

2

5

29.1.2020

18

 

3

7

12.2.2020

18

aloitekäsittely

4

9

26.2.2020

18

kyselytunti

5

11

11.3.2020

18

 

6

13

25.3.2020

18

kyselytunti

7

15

8.4.2020

18

 

8

17

22.4.2020

18

kyselytunti

9

19

6.5.2020

18

 

10

22

27.5.2020

18

aloitekäsittely

11

24

10.6.2020

18

 

12

25

17.6.2020

16

tilinpäätös

13

35

26.8.2020

18

 

14

37

9.9.2020

18

 

15

39

23.9.2020

18

kyselytunti

16

41

7.10.2020

18

aloitekäsittely

17

43

21.10.2020

18

 

18

45

4.11.2020

18

kyselytunti

19

46

11.11.2020

16

talousarvio

20

48

25.11.2020

18

talousarvio, aloitekäsittely

21

50

9.12.2020

16

 

 

 

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 94 §:n 1 momentin mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Saman pykälän 2 momentin mukaan valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Puheenjohtaja voi hallintosäännön 29 luvun 2 §:n 3 momentin mukaan peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi. Muutoksista ilmoitetaan vähintään viikkoa ennen kokousta.

Kaupunginvaltuuston kokouskutsu lähetetään sähköisesti neljä päivää ennen kokousta, samalla julkaistaan kokouksen esityslista yleisessä tietoverkossa.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 §:n mukaisesti.

Esittelijä

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566