Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2019

1 (4)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/27

 

25.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 276

Valtuutettu Pia Kopran aloite tekonurmikentästä Pukinmäen liikuntapuistoon

HEL 2019-001425 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Pia Kopran aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Pia Kopran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Pia Kopra ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Pukinmäen liikuntapuistoon rakennetaan ympärivuotisessa käytössä oleva tekonurmikenttä jalkapalloilua varten.

Kaupunginhallitus viittaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausuntoon ja toteaa, että liikuntapalvelut on alustavasti suunnitellut tekonurmen rakentamista Pukinmäen liikuntapuistoon vuonna 2020.

Lämmitettävän tekonurmikentän rakentamiskustannukset ovat paikasta riippuen noin 600 000 euroa. Lämmitettävät kentät kuluttavat huomattavasti energiaa ja lisäävät siten käyttökustannuksia noin 50 000 euroa talvikaudessa. Liikuntapalvelut ei ole varautunut Pukinmäen liikuntapuiston käyttökustannusten merkittävään nousuun. Lämmitettävän tekonurmen rakentaminen Pukinmäen isolle kivituhkapintaiselle kentälle on käytännössä mahdotonta myös siksi, että kentän alla kulkee runkovesiputki, jolle on asemakaavassa varaus.

Lämmitettävän tekonurmen sijaan kentälle voisi asentaa tekonurmimaton, joka jo lämmittämättömänäkin parantaisi jalkapalloilun olosuhteita Pukinmäen alueella huomattavasti. Ainoa valaistu asemakaavan mukainen kenttäalue, johon tekonurmen voisi kohtuullisilla kustannuksilla sijoittaa, on nykyinen huoltorakennuksen länsipuolella sijaitseva iso kivituhkakenttä. Kentän jalkapallokäyttö on vuosien varrella laskenut 5 000–8 000 käyntikertaan vuodessa. Talvisin kentälle jäädytettävällä luonnonjäällä on käyttäjiä lähes saman verran. Hyväkuntoisella tekonurmikentällä jalkapallon käyttökertoja voi olla 40 000–50 000 vuodessa. Lämmittämätön tekonurmi mahdollistaisi jatkossakin kentän jäädyttämisen talvisin jääurheilun käyttöön.

Tekonurmimaton hankinta- ja asennuskustannukset ovat 250 000 euron luokkaa ja sen hoito olisi mahdollista nykyisin resurssein. Hankkeen toteutuminen on riippuvainen liikuntapuistojen ja -alueiden rakentamiseen ensi vuodelle osoitettavien määrärahojen kokonaistasosta.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Pia Kopran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.09.2019 § 567

HEL 2019-001425 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Pia Kopran aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 23.04.2019 § 77

HEL 2019-001425 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa lämmittämättömän tekonurmikentän rakentamista Pukinmäen liikuntapuiston isolle kivituhkakentälle pohjoishelsinkiläisten jalkapallon harrastajien olosuhteiden kehittämiseksi.

Nykyisellä yleisurheilukentällä on kuusi tartanilla päällystettyä 400:n metrin rataa ja kenttälajien suorituspaikat, joista moukarinheittopaikka on kentän ulkopuolella. Itse kenttä on nurmipintainen ja kooltaan 105 x 64 metriä. Kentällä on kattamaton katsomo. Liikuntapuistossa on lisäksi kaksi kivituhkapintaista kenttää, toinen 95 x 60 metriä ja pienempi nappulakenttä 60 x 40 metriä, pienehkö nurmipintainen harjoittelualue, erittäin suosittu lähiliikuntapaikka, jossa on kuntolaitteiden lisäksi kaksi monitoimikaukaloa, koripallokenttä, pöytätennis, kiipeilyseinä ja parkourin harjoittelupaikka. Puiston neljän tekonurmipintaisen tenniskentän alla on jäädytysputket, joten talvisin tennisalueella on tekojääkaukalo. Iso hiekkakenttä jäädytetään talvisin luonnonjääksi.

Liikuntapuistossa työskentelee neljä vakituista liikuntapaikanhoitajaa, jotka palvelevat vuosittain noin 115 000 asiakasta, joista alueen koululaiset muodostavat merkittävän osan. Aloitteessa perustellaan ympärivuotisen tekonurmen rakentamista jalkapalloilua varten Pukinmäen liikuntapuistoon muun muassa Pukinmäenkaaren peruskoulun tarpeilla ja sillä, että liikuntapuistossa on tilaa, kun voimassa olevan asemakaavan sallima liikuntahalli ei ole toteutunut. Kaavan osoittaman hallin paikka sijaitsee nykyisellä pysäköintialueella, kun taas kaavan pysäköintialueella on liikuntapuiston valaisematon kivituhkapintainen nappulakenttä.

Ainoa valaistu kaavan mukainen kenttäalue, johon tekonurmen voisi kohtuullisilla kustannuksilla sijoittaa, on nykyinen huoltorakennuksen länsipuolella sijaitseva iso kivituhkakenttä. Kentän jalkapallokäyttö on vuosien varrella laskenut välille 5 000 – 8 000 käyntikertaa vuodessa, mutta talvisin kentälle jäädytettävällä luonnonjäällä on käyttäjiä lähes saman verran. Hyväkuntoisella tekonurmikentällä jalkapallon käyttökertoja voi olla 40 000 – 50 000 vuodessa.

Lämmitettävän tekonurmikentän rakentamiskustannukset ovat paikasta riippuen suuruusluokkaa 600 000 euroa. Lämmitettävät kentät kuluttavat huomattavasti energiaa ja lisäävät näin merkittävästi käyttökustannuksia noin 50 000 euroa talvikaudessa. Liikuntapaikat-palvelu ei ole varautunut Pukinmäen liikuntapuiston käyttökustannusten merkittävään nousuun, mutta lämmittämättömän tekonurmen hoito olisi mahdollista nykyisin resurssein. Lämmitettävän tekonurmikentän rakentaminen Pukinmäen isolle kivituhkapintaiselle kentälle on kuitenkin käytännössä mahdotonta, koska kentän alla kulkee 800 millimetrinen runkovesiputki, jolle on kaavassa varaus.

Lämmitettävän tekonurmen sijaan kentälle voisi asentaa tekonurmimaton, joka jo lämmittämättömänäkin parantaisi jalkapalloilun olosuhteita Pukinmäen alueella huomattavasti sekä mahdollistaisi kentän jäädyttämisen edelleen talvisin jääurheilun käyttöön. Tekonurmimaton hankinta- ja asennuskustannukset olisivat 250 000 euron luokkaa.

Liikuntapalvelukokonaisuus on alustavasti suunnitellut tekonurmen rakentamista Pukinmäen liikuntapuistoon vuonna 2020, mutta tämän toteutuminen on osittain riippuvainen myös liikuntapuistojen ja liikunta-alueiden rakentamiseen ko. vuodelle osoitettavien määrärahojen kokonaistasosta.

Esittelijä

vs. liikuntajohtaja

Stefan Fröberg

Lisätiedot

Turo Saarinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87801

turo.saarinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566