Helsingfors stad

Protokoll

15/2019

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/13

 

25.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 262

Den av ledamoten Pentti Arajärvi väckta motionen om bedömning av de sociala konsekvenserna av åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035

HEL 2019-002603 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Pentti Arajärvi väckta motionen som slutbehandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marko Karvinen, strategichef, telefon: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Pentti Arajärven aloite, Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman sosiaalisten vaikutusten arviointi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Pentti Arajärvi och 14 andra ledamöter föreslår i sin motion att man ska bedöma de sociala konsekvenserna av åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035. Det konstateras att man inte har bedömt de sociala konsekvenserna och barnkonsekvenserna på motsvarande sätt som konsekvenserna för näringslivet.

En väsentlig del av genomförandet av åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035 är en fortlöpande bedömning av olika teman och åtgärder, eftersom de teknologier och handlingsmöjligheter som sammanhänger med klimatförändringen är stadda i ständig förändring i takt med att kunskapsproduktionen förbättras. Programmets åtgärd nr 146 består i att skapa en modell för uppföljning av rapporteringen, där man i fråga om varje åtgärd följer upp genomförande, ekonomi och utsläppsminskning samt därutöver andra väsentliga konsekvenser.

Barnkonsekvenser av programmet Kolneutralt Helsingfors är bland annat en tätare integrering av klimatförändringsrelaterade temaåtgärder i undervisningen (åtgärd nr 90), och ökning av utbildning och miljöfostran i småbarnspedagogiken, i den grundläggande utbildningen och på andra stadiet (åtgärd nr 92). Teman kring stävjandet av klimatförändringen behandlas inom fostrans- och utbildningssektorn också i samband med teman om reducering av mängden avfall (åtgärd nr 103), tillvaratagande och minskning av matsvinn (åtgärd nr 99 respektive 97) samt ökning av den vegetariska matens andel (åtgärd nr 96). Utöver de direkta miljökonsekvenserna har alla ovan nämnda teman också en viktig pedagogisk aspekt. Dessa åtgärder bidrar också för sin del till den i motionen nämnda sociala acceptansen.

Man kan som konsekvensbedömning dessutom konstatera att stävjandet av klimatförändringen har en ytterst positiv inverkan på barnen och deras framtid.

I fråga om prissättningen av värme och el samt kollektivtrafikens avgifter, vilka nämns i motionen, bedöms de sociala konsekvenserna i andra sammanhang. När det gäller priset på värme och el bedömer Helen Ab utsläppsminskningsåtgärdernas effekter på priser, marknaden och kunderna.

Bedömningen av helheten är kopplad till bedömningen av Helens utvecklingsprogram. De avgiftsrelaterade konsekvenserna för kunderna av åtgärderna inom kollektivtrafiken bedöms under stadens ledning av samkommunen Helsingforsregionens trafik. Staden har inte makt att styra stadsbornas konsumtionsval i fråga om matvanor och utlandsresor.

De sociala konsekvenserna av programmet Kolneutralt Helsingfors 2035 bedöms sålunda separat för varje åtgärd som en del av genomförandet av programmet. De i motionen nämnda synpunkterna beaktas i bedömningen av åtgärderna.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter. Svaret på motionen har beretts i samarbete mellan stadskansliet och programmet Kolneutralt Helsingfors.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marko Karvinen, strategichef, telefon: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Pentti Arajärven aloite, Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman sosiaalisten vaikutusten arviointi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 09.09.2019 § 562

HEL 2019-002603 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Pentti Arajärven aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566