Helsingfors stad

Protokoll

15/2019

1 (4)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/25

 

25.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 274

Den av ledamoten Kati Juva väckta motionen om avgiftsfria resor inom HRT:s busstrafik för dem som använder rollator

HEL 2019-002605 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Kati Juva väckta motionen som slutbehandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Kati Juvan aloite rollaattorin kanssa liikkuville maksuton matka bussien keskiovista

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Kati Juva och 30 andra ledamöter föreslår i sin motion att Helsingfors ska skrida till åtgärder för att HRT ska bevilja dem som använder rollator avgiftsfritt resande i HRT:s busstrafik.

För passagerare som använder rollator hölls praxisen oförändrad i samband med reformen av HRT:s tariffsystem. Passagerare som använder rollator i buss och som stiger på och av genom mittdörren behöver inte visa upp resekortets periodbiljett för kortläsaren eller betala chauffören för resan. Om den som använder rollator inte har haft möjlighet att betala sin resa, tar kontrollanten inte ut någon kontrollavgift, utan visar upp passagerarens HRT-kort för kortläsaren för att köpa en värdebiljett. Alternativt säljer kontrollanten en enkelbiljett till passageraren. Passagerare som använder rollator har dock ingen kännedom om denna praxis och praxisen kan inte anses vara lämplig.

HRT beredde den i april 2019 införda reformen av tariff- och biljettsystemet stegvis och i samarbete med kommunerna. Innan HRT fattade beslut i ärendet inhämtade det utlåtanden från kommunerna om sina förändringsförslag. Helsingfors stadsstyrelse gav 11.5.2015 ett utlåtande om biljetter för specialgrupper och om rätten att resa utan biljett efter införandet av den nya zonmodellen. Stadsstyrelsen hade då inget att anmärka på bemötandet av de passagerare som använder rollator eller på resors avgiftsfrihet. Trots detta, och eftersom staden vill satsa på möjligheterna till rörlighet för de äldre och andra som har det svårt att röra sig, vidtar Helsingfors stad åtgärder i syfte att HRT ska bevilja avgiftsfrihet för personer som använder rollator inom HRT:s busstrafik.

Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) svarar för ordnandet av kollektivtrafik i Helsingfors. Med anknytning till sitt uppdrag godkänner HRT det tariff- och biljettsystem som ska följas på dess verksamhetsområde.

Till slut

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Kati Juvan aloite rollaattorin kanssa liikkuville maksuton matka bussien keskiovista

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 16.09.2019 § 620

HEL 2019-002605 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Kati Juvan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

16.09.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Kaisa Hernberg:

Poistetaan perustelujen 2. kappale "Kaupunginhallitus viittaa kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoon ja toteaa, ettei rollaattorilla liikkuvien matkustajien osalta ole tarvetta muuttaa nykyisiä tariffikäytäntöjä HSL:n joukkoliikenteessä."

Perustelujen kappaleen 3 loppuun lisäys: "Tämä käytäntö ei kuitenkaan ole rollaattorilla liikkuvien ihmisten tiedossa, eikä käytäntöä voida pitää asianmukaisena."

Perustelujen kappaleen 4 loppuun lisäys: "Tästä huolimatta, ja koska kaupunki haluaa panostaa ikääntyneiden ja muiden vaikeasti liikkuvien ihmisten liikkumiseen, Helsingin kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin, jotta HSL myöntäisi rollaattorin kanssa liikkuville ihmisille maksuttoman matkustamisen HSL:n bussiliikenteessä."

Kannattaja: Sanna Vesikansa

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Kaisa Hernbergin vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

09.09.2019 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 11.06.2019 § 337

HEL 2019-002605 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa joukkoliikenteen järjestämisestä Helsingissä. Tehtäväänsä liittyen HSL hyväksyy toimialueellaan noudatettavan joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän.

HSL valmisteli huhtikuussa 2019 käyttöön otetun uudistetun taksa- ja lippujärjestelmänsä vaiheittain yhteistyössä kuntien kanssa. HSL pyysi ennen päätöksentekoaan kuntien lausuntoja ehdottamistaan muutoksista. Helsingin kaupunginhallitus antoi 11.5.2015 lausunnon erityisryhmien lipuista ja oikeudesta matkustaa ilman lippua uudessa vyöhykemallissa. Kaupunginhallituksella ei tuolloin ollut huomautettavaa rollaattoria käyttävien matkustajien kohteluun tai matkojen maksuttomuuteen.

Rollaattorin kanssa liikkuvan matkustajan osalta käytännöt pysyivät ennallaan HSL:n lippujärjestelmän uudistuksessa. Bussissa rollaattorin kanssa liikkuvan keskiovesta kulkevan matkustajan ei tarvitse näyttää matkakortin kausilippua kortinlukijalle tai maksaa matkaa kuljettajalle. Jos rollaattorin kanssa liikkuvalla ei ole ollut mahdollisuutta maksaa matkaansa, tarkastaja ei peri tarkastusmaksua vaan käyttää matkustajan HSL-kortin lukijassa arvolipun ostamista varten tai myy kertalipun.

Kaupunkiympäristölautakunnan käsityksen mukaan rollaattorilla liikkuvien matkustajien osalta ei ole tarvetta muuttaa nykyisiä tariffikäytäntöjä HSL:n joukkoliikenteessä.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Markku Granholm, liikenneinsinööri: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566