Helsingfors stad

Protokoll

15/2019

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Asia/44

 

25.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 293

Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2019-010080, 2019-010081, 2019-010082, 2019-010083, 2019-010084, 2019-010085, 2019-010086, 2019-010087

Beslut

Gruppmotioner

        Gruppmotion av Samlingspartiets fullmäktigegrupp om förbättring av tillgången till offentlig primärvård i Helsingfors

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

        Motion av ledamoten Outi Alanen m.fl. om en enhet för psykiatrisk vård med låg tröskel
 

        Motion av ledamoten Juhani Strandén m.fl. om parkbänkar till Antängen
 

        Motion av ledamoten Juhani Strandén m.fl. om breddning av busshållplatserna vid Krämarvägen 11
 

        Motion av ledamoten Risto Rautava m.fl. om avveckling av köerna till icke-brådskande vård
 

        Motion av ledamoten Arja Karhuvaara m.fl. om effektivisering av den individuella rehabiliteringen för seniorer som bor hemma
 

        Motion av ledamoten Sami Muttilainen m.fl. om utvidgning av specialsimkortet till lymfödempatienter 
 

        Motion av ledamoten Petrus Pennanen m.fl. om ökning av hemvårdarnas beslutanderätt i tidsanvändningen per patient 

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566