Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2019

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/44

 

25.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 293

Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2019-010080, 2019-010081, 2019-010082, 2019-010083, 2019-010084, 2019-010085, 2019-010086, 2019-010087

Päätös

Ryhmäaloitteet

        Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsingin julkisen perusterveydenhuollon saatavuuden parantamisesta

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Outi Alasen ym. aloite matalan kynnyksen psykiatrisesta yksiköstä
 

        valtuutettu Juhani Strandénin ym. aloite puiston penkeistä Antinniitylle
 

        valtuutettu Juhani Strandénin ym. aloite Kaupintie 11:n bussipysäkkien leventämisestä
 

        valtuutettu Risto Rautavan ym. aloite kiireettömän hoidon jonojen poistamisesta
 

        valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. aloite kotona asuvien ikäihmisten yksilöllisen kuntoutuksen tehostamisesta
 

        valtuutettu Sami Muttilaisen ym. aloite erityisuimakortin laajentamisesta lymfedeemaa sairastaviin 
 

        valtuutettu Petrus Pennasen ym. aloite kotihoitajien päätäntävallan lisäämisestä potilaskohtaisesta ajankäytöstä.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566