Helsingfors stad

Protokoll

15/2019

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/3

 

25.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 252

Stadsfullmäktiges sammanträden år 2020

HEL 2019-008664 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade hålla sina sammanträden år 2020 enligt följande:

nr

vecka

dag

kl.

 

1

3

15.1.2020

18

frågestund

2

5

29.1.2020

18

 

3

7

12.2.2020

18

motionsbehandling

4

9

26.2.2020

18

frågestund

5

11

11.3.2020

18

 

6

13

25.3.2020

18

frågestund

7

15

8.4.2020

18

 

8

17

22.4.2020

18

frågestund

9

19

6.5.2020

18

 

10

22

27.5.2020

18

motionsbehandling

11

24

10.6.2020

18

 

12

25

17.6.2020

16

bokslut

13

35

26.8.2020

18

 

14

37

9.9.2020

18

 

15

39

23.9.2020

18

frågestund

16

41

7.10.2020

18

motionsbehandling

17

43

21.10.2020

18

 

18

45

4.11.2020

18

frågestund

19

46

11.11.2020

16

budget

20

48

25.11.2020

18

budget, motionsbehandling

21

50

9.12.2020

16

 

 

 

Föredragande

Stadsfullmäktiges ordförande

Upplysningar

Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar hålla sina sammanträden år 2020 enligt följande:

nr

vecka

dag

kl.

 

1

3

15.1.2020

18

frågestund

2

5

29.1.2020

18

 

3

7

12.2.2020

18

motionsbehandling

4

9

26.2.2020

18

frågestund

5

11

11.3.2020

18

 

6

13

25.3.2020

18

frågestund

7

15

8.4.2020

18

 

8

17

22.4.2020

18

frågestund

9

19

6.5.2020

18

 

10

22

27.5.2020

18

motionsbehandling

11

24

10.6.2020

18

 

12

25

17.6.2020

16

bokslut

13

35

26.8.2020

18

 

14

37

9.9.2020

18

 

15

39

23.9.2020

18

frågestund

16

41

7.10.2020

18

motionsbehandling

17

43

21.10.2020

18

 

18

45

4.11.2020

18

frågestund

19

46

11.11.2020

16

budget

20

48

25.11.2020

18

budget, motionsbehandling

21

50

9.12.2020

16

 

 

 

Föredragandens motiveringar

Det anges i 94 § 1 mom. i kommunallagen (410/2015) att fullmäktige sammanträder vid de tider som fullmäktige beslutat och även när fullmäktiges ordförande anser det vara påkallat. I 94 § 2 mom. anges det att fullmäktige också ska sammankallas när kommunstyrelsen eller minst en fjärdedel av fullmäktigeledamöterna begär det för behandlingen av ett visst ärende.

Enligt 29 kap. 2 § 3 mom. i förvaltningsstadgan kan ordföranden med anledning av ett litet antal ärenden eller en annan särskild orsak inställa ett sammanträde eller ändra tidpunkten för sammanträdet under den fastslagna dagen för sammanträdet. Ändringarna meddelas minst en vecka före sammanträdet.

Kallelsen till stadsfullmäktiges sammanträde ska sändas elektroniskt minst fyra dagar före sammanträdet. Inom samma tid läggs föredragningslistan för sammanträdet ut på det allmänna datanätet.

Protokollet från stadsfullmäktige med tillhörande anvisningar om hur man begär omprövning eller besvärsanvisning, hålls efter justeringen tillgängligt i det allmänna datanätet i enlighet med 140 § i kommunallagen.

Föredragande

Stadsfullmäktiges ordförande

Upplysningar

Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566