Helsingfors stad

Protokoll

15/2019

1 (6)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/18

 

25.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 267

Den av ledamoten Mari Holopainen väckta motionen om en dagvårdsplatsgaranti inom småbarnspedagogiken på områdesnivå

HEL 2019-001426 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Mari Holopainen väckta motionen som slutbehandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Mari Holopaisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Mari Holopainen och 20 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden ska införa en områdesvis dagvårdsplatsgaranti inom småbarnspedagogiken och därigenom stärka närdaghemsprincipen.

Stadsstyrelsen hänvisar till fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande och konstaterar att såväl gällande lagstiftning som principer fastslagna i Helsingfors inverkar på den dagvårdsplats som anvisas inom småbarnspedagogiken. Ansökan om dagvårdsplats inom småbarnspedagogiken ska inlämnas senast fyra månader före vårdbehovet eller genast när vederbörande har kännedom om vårdbehovet. Målet är att familjen delges information om dagvårdsplatsen ungefär en månad innan vårdbehovet börjar.

Familjerna får anteckna flera daghem på ansökningsblanketten då de söker dagvårdsplats inom småbarnspedagogiken. Utgångspunkten är den att barnet ges en plats vid den enhet som ligger närmast hemmet bland de enheter som familjen har önskat, om inte familjen har önskat något annat kriterium för placering. Ifall de daghem som familjen har önskat inte har rum för barnet, ska staden om möjligt försöka hitta en plats vid övriga daghem nära hemmet eller vid de samfärdsleder som familjen nyttjar. En del familjer väljer ett daghem längre bort till exempel om det ger barnet möjlighet till språkbad eller skiftvård. Daghemsföreståndaren fattar beslut om beviljande av dagvårdsplats inom småbarnspedagogiken.

Att dagvårdsplatsen utgör närservice följs upp med daghemresornas längd i kollektivtrafiken som måttstock. I Helsingfors är målet att resan med kollektiva färdmedel från hemmet till platsen för småbarnspedagogiken räcker högst 30 minuter. Resans genomsnittliga längd är för tillfället ungefär 11 minuter. Hos tre procent av barnen överstiger restiden 30 minuter.

År 2017 gjordes en kundnöjdhetsenkät enligt vilken 90 procent av familjerna var antingen ganska eller mycket nöjda med sitt barns dagvårdsplats geografiska läge och trafikförbindelser.

Fostrans- och utbildningssektorn är för tillfället i färd med att dra upp riktlinjer för planeringen av servicenätverket för den finskspråkiga småbarnspedagogiken och grundläggande utbildningen. Styrande för planeringen av servicenätet är närserviceprincipen och tryggandet av en enhetlig lärstig från daghem till närskola. Då barnets närdaghem bestäms ska man beakta bland annat barnets lärstig och omflyttningar som skett under denna, hemmets och serviceenhetens geografiska läge samt trafikförbindelserna. Målet med kundhandledningen är att ge barnet en dagvårdsplats i småbarnspedagogiken nära hemmet.

Fostrans- och utbildningssektorn har också ett pågående projekt för förnyelse av kunddatasystemet. Det nya kunddatasystemet syftar till att man genom utnyttjande av digitala lösningar ska ha möjlighet att åstadkomma ur familjernas synvinkel snabbare och smidigare erbjudanden med förslag till dagvårdsplats inom småbarnspedagogiken.

I och med att graden av deltagande i småbarnspedagogiken blir högre, ökar antalet barn i dagvården, vilket medför nya utmaningar då det gäller framförhållningen på områdesnivå. Närserviceprincipen förutsätter en ny modell för servicehandledning av kunder och ett nytt digitalt system som bygger på en sådan modell. År 2019 stärker man möjligheten att få en dagvårdsplats inom småbarnspedagogiken nära hemmet genom att bygga så många platser för småbarnsfostran att det överstiger befolkningstillväxten. Antalet barn i den ålder som omfattas av småbarnspedagogik väntas öka med ungefär 340. Omkring 1 600 vårdplatser håller på att färdigställas. Att man inte i alla områden alltid har möjlighet att bygga så många daghem att det motsvarar det ökande barnantalet är alltjämt en utmaning.

Stadsstyrelsen instämmer med fostrans- och utbildningsnämnden och anser att det är viktigt att kunna erbjuda platser inom småbarnspedagogik i enlighet med principen om närdaghem.

Helsingfors stadsstrategi styr till att arbeta likriktat med motionen. Enligt Helsingfors stadsstrategi är småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen på finska och svenska attraktiv närservice. Principen om närservice tryggar att barnets fysiska och sociala miljö är bekant och stöder barnets välbefinnande och uppväxt.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Mari Holopaisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 16.09.2019 § 615

HEL 2019-001426 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Mari Holopaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

16.09.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Kaisa Hernberg: Tehdään kaksi lisäystä toiseksi viimeisen kappaleen jälkeen, jotka samansisältöisiä kuin kaskolautakunnassa tehdyt:

"Kasvatus- ja koulutuslautakunnan mukaisesti kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että varhaiskasvatuspaikka voidaan tarjota lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti."

"Helsingin kaupungin strategia ohjaa aloitteen suuntaiseen työhön. Helsingin kaupunkistrategian mukaan suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus ja perusopetus ovat vetovoimaisia lähipalveluita. Lähipalveluperiaate turvaa lapselle tutun fyysisen ja sosiaalisen ympäristön, joka tukee lapsen hyvinvointia ja kasvua."

Kannattaja: Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Kaisa Hernbergin vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

09.09.2019 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.05.2019 § 170

HEL 2019-001426 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lapsen varhaiskasvatuspaikan osoittamiseen vaikuttaa vallitseva lainsäädäntö sekä Helsingissä päätetyt periaatteet. Varhaiskasvatuslain 4 luvun 17 §:n mukaan varhaiskasvatuspaikkaa on haettava viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta tai heti kun hoidon tarve on tiedossa. Tavoitteena on, että asiakas saa tiedon hoitopaikasta noin kuukautta ennen kuin hoidon tarve alkaa. Perheet voivat varhaiskasvatukseen hakiessa mainita useamman päiväkodin hakemuslomakkeella. Lähtökohtaisesti lapsi sijoitetaan kotia lähimpänä olevaan toivottuun yksikköön, ellei perhe toivo muuta sijaintiperustetta. Mikäli näissä ei ole tilaa, paikkaa etsitään mahdollisuuksien mukaan muista lähellä olevista päiväkodeista tai perheen kulkuyhteyksien varrelta. Osa perheistä valitsee varhaiskasvatuspaikakseen kauempana sijaitsevan päiväkodin, jos se esimerkiksi tarjoaa lapselle mahdollisuutta kielikylpyyn tai vuorohoitoon. Varhaiskasvatuspaikan päättää päiväkodinjohtaja. Vuonna 2017 tehdyn asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan 90 % perheistä oli joko melko tai erittäin tyytyväisiä lapsensa varhaiskasvatuspaikan sijaintiin ja liikenneyhteyksiin.

Tällä hetkellä varhaiskasvatuspaikan lähipalvelun toteutumista seurataan päiväkotimatkojen pituudella julkisella liikenteellä. Helsingissä on tavoitteena, että julkisella liikenteellä matka kotiovelta varhaiskasvatuspaikkaan on enintään 30 minuuttia. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tekemän selvityksen mukaan matka-ajan keskiarvo on noin 11 minuuttia ja 3 prosentilla lapsista matka-aika ylittää 30 minuuttia. Vuonna 2019 mahdollisuutta saada varhaiskasvatuspaikka läheltä kotia vahvistetaan rakentamalla varhaiskasvatuspaikkoja väestönkasvua enemmän. Varhaiskasvatusikäisten määrän ennustetaan lisääntyvän noin 340 lapsella, ja varhaiskasvatuspaikkoja on valmistumassa noin 1600.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että varhaiskasvatuspaikka voidaan tarjota lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on tekeillä selvitys, jossa määritellään suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkosuunnittelun linjauksia. Selvitys valmistuu kevään 2019 aikana. Lähipalveluperiaate on yksi palveluverkkosuunnittelua ohjaava periaate, jolla tarkoitetaan yhtenäisen opinpolun toteutumista päiväkodista lähikouluun. Lapsen lähipäiväkotia määriteltäessä huomioidaan lapsen opinpolku, opinpolun aikaiset siirtymiset ja asumisratkaisut lapsen kodin ja palveluyksikön sijainnit sekä liikenneyhteydet. Asiakasohjauksen tavoitteena on sijoittaa lapset varhaiskasvatukseen lähelle kotia. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on käynnissä asiakastietojärjestelmän uudistamishanke. Uuden asiakastietojärjestelmän tavoitteena on, että digitaalisia ratkaisuja hyödyntämällä varhaiskasvatuspaikan tarjoamista pystytään perheiden näkökulmasta nopeuttamaan ja sujuvoittamaan.

Varhaiskasvatuksen osallistumisasteen noustessa päiväkotilasten määrä kasvaa ja tuo lisähaasteita alueelliseen ennakointiin. Lähipalveluperiaate edellyttää uutta asiakaspalveluohjauksen mallia ja siihen perustuvaa, uutta sähköistä järjestelmää. Edelleen haasteena on, että päiväkoteja ei aina pystytä rakentamaan alueille lapsimäärän kasvua vastaavasti.

Helsingin kaupungin strategia ohjaa aloitteen suuntaiseen työhön. Helsingin kaupunkistrategian mukaan suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus ja perusopetus ovat vetovoimaisia lähipalveluita. Lähipalveluperiaate turvaa lapselle tutun fyysisen ja sosiaalisen ympäristön, joka tukee lapsen hyvinvointia ja kasvua.

07.05.2019 Pöydälle

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Satu Järvenkallas, varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 43368

satu.jarvenkallas(a)hel.fi

Petteri Räisänen, johtava tietosuunnittelija, puhelin: 310 20349

petteri.j.raisanen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566