Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2019

1 (3)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/6

 

25.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 255

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2019-008701 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

        myönsi Hannu Oskalalle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja

        valitsi Ville Sinnemäen varajäseneksi (Pauliina Saareksen henkilökohtainen varajäsen) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Käsittely

Puheenjohtaja totesi, että Ville Sinnemäki valitaan Mari Holopaisen tilalle valitun Pauliina Saareksen henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1

Eronpyyntö 16.8.2019, Oskala Hannu

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Hannu Oskalan (Vihr.) 7.6.2017 § 272 varajäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Hannu Oskala pyytää 16.8.2019 eroa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsenen luottamustoimesta muiden luottamustehtävien vuoksi.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukaisesti.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1

Eronpyyntö 16.8.2019, Oskala Hannu

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.09.2019 § 552

HEL 2019-008701 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Hannu Oskalalle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja

        valitsee Ville Sinnemäen varajäseneksi (Mari Holopaisen henkilökohtainen varajäsen) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566