Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2019

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/2

 

11.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 238

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Sirpa Asko-Seljavaara ja Björn Månsson sekä varalle valtuutetut Kaisa Hernberg ja Thomas Wallgren.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti valtuutetut  Sirpa Asko-Seljavaara ja Björn Månsson sekä varalle valtuutetut Kaisa Hernberg ja Thomas Wallgren.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566