Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2019

1 (4)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/5

 

11.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 241

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenen sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston jäsenen ja puheenjohtajan valinta

HEL 2019-008312 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

        myönsi Mari Holopaiselle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenen sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston puheenjohtajan ja jäsenen luottamustoimista

        valitsi Pauliina Saareksen jäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan ja

        valitsi Bicca Olinin jäseneksi ja Pauliina Saareksen puheenjohtajaksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Käsittely

Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti valtuutettu Kaisa Hernbergin ehdotuksesta Pauliina Saareksen uudeksi jäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan sekä jaoston jäsen Pauliina Saareksen jaoston puheenjohtajaksi ja Bicca Olinin uudeksi jäseneksi Mari Holopaisen tilalle kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaostoon.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Eroilmoitus 6.8.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Mari Holopaiselle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenen sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston puheenjohtajan ja jäsenen luottamustoimista

        valitsee _________ jäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan ja

        valitsee ___________ jäseneksi ja ____________ puheenjohtajaksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Mari Holopaisen (Vihr.) 7.6.2017 § 272 jäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan sekä § 275 jäseneksi ja puheenjohtajaksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaostoon vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Mari Holopainen pyytää 6.8.2019 eroa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenen sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston puheenjohtajan ja jäsenen luottamustoimista kansanedustajan toimen ja siitä seuranneiden työtehtävien vuoksi.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukaisesti.

Hallintosäännön 2 luvun 17 §:n mukaan nuorisojaoston puheenjohtajan tulee olla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsen tai varajäsen.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Eroilmoitus 6.8.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Nuorisojaosto

Taloushallintopalveluliikelaitos

Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 26.08.2019 § 524

HEL 2019-008312 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Mari Holopaiselle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenen sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston puheenjohtajan ja jäsenen luottamustoimista

        valitsee _________ jäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan ja

        valitsee ___________ jäseneksi ja ____________ puheenjohtajaksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566