Helsingfors stad

Protokoll

14/2019

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Asia/13

 

11.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 249

Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2019-009557, 2019-009558, 2019-009560, 2019-009561, 2019-009562, 2019-009563, 2019-009564, 2019-009565, 2019-009566

Beslut

Gruppmotioner

        Gruppmotion av Gröna fullmäktigegruppen om stadsträd till Helsingfors

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

        Motion av ledamoten Otto Meri m.fl. om underlättande av måsproblemet på Salutorget
 

        Motion av ledamoten Jenni Pajunen m.fl. om servering av svinnmat från skolor i ungdomslokaler på eftermiddagar
 

        Motion av ledamoten Emma Kari m.fl. om ett försök med tvåårig förskoleundervisning
 

        Motion av ledamoten Atte Kaleva m.fl. om ett förfarande med miljökonsekvensbedömning på Malms flygplatsområde
 

        Motion av ledamoten Nuutti Hyttinen m.fl. om främjande av elbilar i ny- och kompletteringsbyggande
 

        Motion av ledamoten Seija Muurinen m.fl. om hantering av helheten med HNS och Helsingfors stads social- och hälsovårdstjänster

Motioner som hör till stadsstyrelsens befogenheter

        Motion av ledamoten Emma Kari m.fl. om kraftigare ingripande i hedersrelaterat våld
 

        Motion av ledamoten Ville Jalovaara om förbättring av trafiksäkerheten på Vandrargatan i Nordsjö

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566