Helsingfors stad

Protokoll

14/2019

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/7

 

11.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 243

Val av nämndeman vid tingsrätten

HEL 2019-008314 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige

        beviljade Hanna Mithiku avsked från förtroendeuppdraget som nämndeman vid tingsrätten

        valde Minna-Elisa Luostarinen till nämndeman vid tingsrätten för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1

Eroanomus 6.8.2019

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Kommunalbesvär, fullmäktige

Helsingfors tingsrätt

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 21.6.2017 (§ 294) Hanna Mithiku (VF) till nämndeman vid tingsrätten för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021. Hanna Mithiku anhåller (6.8.2019) om avsked från förtroendeuppdraget som nämndeman vid tingsrätten på grund av nya arbetsuppgifter.

Enligt lagen om nämndemän vid tingsrätterna (675/2016) väljer kommunfullmäktige nämndemännen vid tingsrätterna för en period som motsvarar fullmäktiges mandatperiod. För nämndemännen vid tingsrätten gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs om kommunens förtroendevalda.

Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked. Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden.

Den som väljs till nämndeman vid tingsrätten ska uppfylla behörighetsvillkoren i 2 § i lagen om nämndemän vid tingsrätterna.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1

Eroanomus 6.8.2019

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Kommunalbesvär, fullmäktige

Helsingfors tingsrätt

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 26.08.2019 § 535

HEL 2019-008314 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Hanna Mithikulle eron käräjäoikeuden lautamiehen luottamustoimesta ja

        valitsee Minna-Elisa Luostarisen käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

26.08.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Anna Vuorjoen ehdotuksesta esittää Minna-Elisa Luostarista käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

19.08.2019 Pöydälle

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566