Helsingfors stad

Protokoll

14/2019

1 (4)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/5

 

11.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 241

Val av ledamot i kultur- och fritidsnämnden samt ledamot i och ordförande för kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion

HEL 2019-008312 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

        beviljade Mari Holopainen avsked från förtroendeuppdragen som ledamot i kultur- och fritidsnämnden samt ledamot i och ordförande för kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion

        valde Pauliina Saares till ledamot i kultur- och fritidsnämnden

        valde Bicca Olin till ledamot i och Pauliina Saares till ordförande för kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerade samtidigt omedelbart denna paragraf i protokollet.

Behandling

Stadsfullmäktige valde enhälligt Pauliina Saares till ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden och Bicca Olin till ny ledamot i Mari Holopainens ställe i kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion och den nuvarande ledamoten i ungdomssektionen Pauliina Saares till ordförande för ungdomssektionen på förslag av ledamoten Kaisa Hernberg.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1

Eroilmoitus 6.8.2019

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige

        beviljar Mari Holopainen avsked från förtroendeuppdragen som ledamot i kultur- och fritidsnämnden samt ledamot i och ordförande för kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion

        väljer __________ till ledamot i kultur- och fritidsnämnden

        väljer ___________ till ledamot i och ____________ till ordförande för kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerar samtidigt omedelbart denna paragraf i protokollet.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 7.6.2017 (§ 272) Mari Holopainen (Gröna) till ledamot i kultur- och fritidsnämnden och (§ 275) till ledamot i och ordförande för kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion för den mandattid som börjar år 2017. Mari Holopainen anhåller (6.8.2019) om avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden och som ledamot i och ordförande för kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion på grund av uppdraget som riksdagsledamot och därav följande arbetsuppgifter.

Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den som utses ska vara valbar till en nämnd med stöd av 74 § i kommunallagen.

Enligt 2 kap. 17 § i förvaltningsstadgan ska ungdomssektionens ordförande vara ledamot eller ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Enligt 70 § i kommunallagen får till ett förtroendeuppdrag väljas endast den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget. En förtroendevald ska på begäran av fullmäktige lämna en redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1

Eroilmoitus 6.8.2019

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Revisionskontoret

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 26.08.2019 § 524

HEL 2019-008312 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Mari Holopaiselle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenen sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston puheenjohtajan ja jäsenen luottamustoimista

        valitsee _________ jäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan ja

        valitsee ___________ jäseneksi ja ____________ puheenjohtajaksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566