Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2019

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/13

 

11.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 249

Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2019-009557, 2019-009558, 2019-009560, 2019-009561, 2019-009562, 2019-009563, 2019-009564, 2019-009565, 2019-009566

Päätös

Ryhmäaloitteet

        Vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloite kaupunkipuiden istuttamisesta Helsinkiin

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

        Valtuutettu Otto Meren ym. aloite Kauppatorin lokkiongelman helpottamiseksi

        Valtuutettu Jenni Pajusen ym. aloite koulujen hävikkiruoan tarjoamisesta iltapäivisin nuorisotiloissa

        Valtuutettu Emma Karin ym. aloite kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta

        Valtuutettu Atte Kalevan ym. aloite Malmin lentokentän alueella käynnistettävästä YVA-menettelystä

        Valtuutettu Nuutti Hyttisen ym. aloite sähköautoilun edistämisestä uudis- ja täydennysrakentamisessa

        Valtuutettu Seija Muurisen ym. aloite HUS:n ja Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuuden hallinnasta

 

Kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

        Valtuutettu Emma Karin ym. aloite kunniaväkivaltaan puuttumisen vahvistamisesta

        Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Vuosaaren Retkeilijänkadun liikenneturvallisuuden parantamisesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566