Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2019

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/3

 

11.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 239

Kyselytunti

Päätös

Kyselytunnilla oli esillä valtuutettu Nuutti Hyttisen kysymys aiheesta HSL-lippujen hintojen nousupaine, valtuutettu Björn Månssonin kysymys aiheesta toisen asteen maksuttoman oppimateriaalin pilottiprojekti ja valtuutettu Daniel Sazonovin kysymys aiheesta puhdistamattomat lumet.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto järjestää kyselytunnin.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566