Helsingfors stad

Protokoll

12/2019

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/3

 

19.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 204

Familjeledighet till en biträdande borgmästare, val av ställföreträdare för en biträdande borgmästare och val av ledamot i stadsstyrelsen

HEL 2019-006361 T 01 01 03 04

Beslut

Stadsfullmäktige

        beviljade biträdande borgmästaren i kultur- och fritidssektorn Nasima Razmyar familjeledighet från uppdraget som biträdande borgmästare för perioden 18.7–31.12.2019

        valde Tomi Sevander till ställföreträdare för borgmästaren i kultur- och fritidssektorn för samma period med de förmåner som bestämts för biträdande borgmästaren.

Stadsfullmäktige

        valde Nasima Razmyar till ledamot i stadsstyrelsen (ersättare Elisa Gebhard) räknat från 18.7.2019 på den plats som blir ledig efter Tomi Sevander

        valde Tomi Sevander till ledamot i stadsstyrelsen (ersättare Elisa Gebhard) räknat från 1.1.2020 på den plats som blir ledig efter Nasima Razmyar.

Behandling

Stadsfullmäktige konstaterade att ledamoten Nasima Razmyar är jävig att behandla ärendet då det gäller henne personligen eller någon som är närstående till henne (97 § i kommunallagen).

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde Nasima Razmyar 7.6.2017 (§ 585) till biträdande stadsdirektör i kultur- och fritidssektorn. Nasima Razmyar har ansökt om familjeledighet från uppdraget som biträdande borgmästare för perioden 18.7–31.12.2019.

Enligt 3 kap. 2 § i förvaltningsstadgan väljer stadsfullmäktige biträdande borgmästarna. Således väljer stadsfullmäktige också ställföreträdare för biträdande borgmästarna. Ställföreträdare ska vara fullmäktigeledamot eller -ersättare.

Om en ledamot i stadsstyrelsen föreslås till ställföreträdare för en biträdande borgmästare, väljer stadsfullmäktige även en ny ledamot på den plats som blir ledig i stadsstyrelsen. Den person som har blivit vald till ställföreträdare för en biträdande borgmästare kan i detta sammanhang väljas att fortsätta som ledamot i stadsstyrelsen räknat från upphörandet av ställföreträdarskapet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Revisionskontoret

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.06.2019 § 429

HEL 2019-006361 T 01 01 03 04

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari Nasima Razmyarille perhevapaata apulaispormestarin tehtävästä 18.7.-31.12.2019, ja

        valitsee Tomi Sevanderin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestarin sijaiseksi samalle ajalle apulaispormestarille päätetyin eduin.

Lisäksi kaupunginvaltuusto

        valitsee Nasima Razmyarin kaupunginhallituksen jäseneksi (varajäsen Elisa Gebhard) 18.7.2019 lukien Tomi Sevanderilta vapautuvalle paikalle, ja

        valitsee Tomi Sevanderin kaupunginhallituksen jäseneksi (varajäsen Elisa Gebhard) 1.1.2020 lukien Nasima Razmyarilta vapautuvalle paikalle.

Käsittely

10.06.2019 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Nasima Razmyar

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566