Helsingfors stad

Protokoll

12/2019

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Asia/18

 

19.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 219

Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2019-007155, 2019-007156, 2019-007157, 2019-007158, 2019-007159, 2019-007160, 2019-007161, 2019-007163, 2019-007182

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

        Motion av ledamoten Fatim Diarra m.fl. om underlättande av röstningen
 

        Motion av ledamoten Sami Muttilainen m.fl. om en flyttbar estrad för stadsdelsföreningarnas bruk
 

        Motion av ledamoten Mari Holopainen m.fl. om byggande av en skola i timmer
 

        Motion av ledamoten Jussi Chydenius m.fl. om fartgupp till Hundholmsvägen
 

        Motion av ledamoten Mikko Särelä m.fl. om en tågstation vid Helsingegatan
 

        Motion av ledamoten Alviina Alametsä m.fl. om utbildning i förebyggande av diskriminering och hatretorik
 

        Motion av ledamoten Matias Pajula m.fl. om bestående yttrande- och närvarorätt för ungdomsrådets företrädare vid stadsfullmäktiges sammanträden
 

        Motion av ledamoten Leo Stranius m.fl. om fler veganska matalternativ på lekparksmåltider
 

        Motion av ledamoten Abdirahim Husu Hussein m.fl. om förbud mot hakkors och andra nationalsocialistiska symboler i Helsingfors

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566