Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2019

1 (2)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/3

 

19.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 204

Perhevapaan myöntäminen apulaispormestarille, apulaispormestarin sijaisen valinta ja kaupunginhallituksen jäsenen valinta

HEL 2019-006361 T 01 01 03 04

Päätös

Kaupunginvaltuusto

        myönsi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari Nasima Razmyarille perhevapaata apulaispormestarin tehtävästä 18.7.-31.12.2019, ja

        valitsi Tomi Sevanderin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestarin sijaiseksi samalle ajalle apulaispormestarille päätetyin eduin.

Lisäksi kaupunginvaltuusto

        valitsi Nasima Razmyarin kaupunginhallituksen jäseneksi (varajäsen Elisa Gebhard) 18.7.2019 lukien Tomi Sevanderilta vapautuvalle paikalle, ja

        valitsi Tomi Sevanderin kaupunginhallituksen jäseneksi (varajäsen Elisa Gebhard) 1.1.2020 lukien Nasima Razmyarilta vapautuvalle paikalle.

Käsittely

Kaupunginvaltuusto totesi, että valtuutettu Nasima Razmyar on esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn asian koskiessa henkilökohtaisesti häntä tai hänen läheistään (kuntalaki 97 §).

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Nasima Razmyarin 7.6.2017 § 585 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestariksi. Nasima Razmyar on hakenut perhevapaata apulaispormestarin tehtävästä ajalle 18.7.-31.12.2019.

Hallintosäännön 3 luvun 2 §:n mukaan apulaispormestarin valitsee kaupunginvaltuusto. Näin ollen kaupunginvaltuusto valitsee myös apulaispormestarin sijaisen. Sijaiseksi otettavan on oltava valtuutettu tai varavaltuutettu.

Mikäli apulaispormestarin sijaiseksi esitetään kaupunginhallituksen jäsentä, kaupunginvaltuusto valitsee samalla jäsenen vapautuvalle paikalle. Apulaispormestarin sijaisena ollut henkilö voidaan samassa yhteydessä valita jatkamaan kaupunginhallituksen jäsenenä sijaisuuden päättymisestä lukien.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566