Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2019

1 (4)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/9

 

19.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 210

Lakisääteiset luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset

HEL 2017-011969 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kuntalain 84 §:n tarkoittamat sidonnaisuusilmoitukset.

Esittelijä

Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 310 36581

vilma.lamminpaa(a)hel.fi

Liitteet

1

Luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset 28.5.2019

2

Viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset 28.5.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain 84 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja
muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan ja muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien
hoitamisessa.

Sidonnaisuusilmoitukset tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi vähintään kaksi kertaa vuodessa. Ilmoitusvelvollinen itse on vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä. Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu luottamustoimeensa tai tehtäväänsä. Lisäksi henkilöllä on velvollisuus viivytyksettä ilmoittaa muutoksista sekä korjata virheelliset tiedot.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Ilmoitusvelvolliset

Luottamushenkilöistä velvollisuus tehdä sidonnaisuusilmoitus on pormestarilla, apulaispormestareilla, kaikilla muilla kaupunginhallituksen jäsenillä ja varajäsenillä, kaupunginhallituksen jaostojen jäsenillä ja varajäsenillä, valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla, lautakuntien ja jaostojen puheenjohtajilla ja varapuheenjohtajilla sekä kaupunkiympäristölautakunnan ja sen jaostojen jäsenillä ja varajäsenillä.

Helsingin kaupungin oikeuspalvelujen mukaan viranhaltijoista velvollisuus tehdä sidonnaisuusilmoitus on kaupunginhallituksen sekä sen jaostojen esittelijöillä sekä heidän sijaisikseen nimetyillä henkilöillä, lautakuntien ja niiden jaostojen esittelijöinä toimivilla henkilöillä sekä heidän sijaisiksiin nimetyillä henkilöillä. Esittelijän sijaisen sijaisena toimiminen ei luo velvollisuutta tehdä sidonnaisuusilmoitusta, jos kyseinen henkilö ei käytännössä koskaan toimi esittelijänä.

Sidonnaisuusilmoitusten tilanne Helsingin kaupungilla 28.5.2019

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä on 106. Luottamushenkilöiden ilmoitustiedot ovat liitteenä 1. Ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita on 125. Viranhaltijoiden ilmoitustiedot ovat liitteenä 2.

Ajantasaiset sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan kaupungin internetsivulla osoitteessa https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/muutoksenhaku-paatoksiin/sidonnaisuusilmoitukset

Esittelijä

Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 310 36581

vilma.lamminpaa(a)hel.fi

Liitteet

1

Luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset 28.5.2019

2

Viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset 28.5.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 28.05.2019 § 51

HEL 2017-011969 T 00 01 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kuntalain 84 §:n tarkoittamat sidonnaisuusilmoitukset.

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti saattaa sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

20.11.2018 Ehdotuksen mukaan

29.05.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

14.11.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

tarkastusjohtaja

Timo Terävä

Lisätiedot

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 310 36581

vilma.lamminpaa(a)hel.fi

 

Kaupunginvaltuusto 12.12.2018 § 408

HEL 2017-011969 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kuntalain 84 §:n tarkoittamat sidonnaisuusilmoitukset.

Esittelijä

Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 310 36581

vilma.lamminpaa(a)hel.fi

Timo Terävä, tarkastusjohtaja, puhelin: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi

 

Kaupunginvaltuusto 20.06.2018 § 201

HEL 2017-011969 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.

Esittelijä

Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 310 36581

vilma.lamminpaa(at)hel.fi

Timo Terävä, tarkastusjohtaja, puhelin: 310 43126

timo.terava(at)hel.fi

 

Kaupunginvaltuusto 13.12.2017 § 454

HEL 2017-011969 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.

Esittelijä

Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Timo Terävä, arviointipäällikkö, puhelin: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 310 36581

vilma.lamminpaa(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566