Helsingfors stad

Protokoll

12/2019

1 (6)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/10

 

19.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 211

Ändring av de förtroendevaldas ekonomiska förmåner

HEL 2019-002278 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade ändra de förtroendevaldas ekonomiska förmåner enligt följande:

Ersättning för inkomstbortfall och för kostnader som föranleds av anordnande av barnvård

I slutet av första stycket i detta kapitel tilläggs följande sista punkt:

Ersättning för inkomstbortfall och för kostnader som föranleds av anordnande av barnvård betalas […]

        till fullmäktigegruppens ordförande för deltagande i gruppmötet före stadsstyrelsens sammanträde

Arvoden för stadens organ

Stycket Övriga organ som det bestäms om i förvaltningsstadgan ersätts med följande stycken:

Sektornämndernas sektioner

        Sammanträdesarvode: 160 euro (ordföranden), 140 euro (vice ordföranden, ledamöterna)

        Årsarvode: 4 480 euro (ordföranden), 2 240 euro (vice ordföranden)

Räddningsnämnden

        Sammanträdesarvode: 160 euro (ordföranden), 140 euro (vice ordföranden, ledamöterna)

        Årsarvode: 4 480 euro (ordföranden), 2 240 euro (vice ordföranden)

Affärsverkens direktioner

        Sammanträdesarvode: 160 euro (ordföranden), 140 euro (vice ordföranden, ledamöterna)

        Årsarvode: 4 480 euro (ordföranden), 2 240 euro (vice ordföranden)

Direktionerna för skolorna och gymnasierna

        Sammanträdesarvode: 160 euro (ordföranden), 140 euro (vice ordföranden, ledamöterna)

Stycket Organ tillsatta av stadsstyrelsen ändras enligt följande:

Organ tillsatta av behöriga organ

        Sammanträdesarvode i fråga om en kommitté, en kommission, ett påverkansorgan eller ett annat motsvarande organ som ett behörigt organ har tillsatt, om det i beslutet om tillsättande är angivet att detta beslut ska tillämpas: 150 euro (ordföranden), 130 euro (vice ordföranden, ledamöterna)

Arvoden vid val

Det tilläggs i första stycket i detta kapitel att ersättningen för transport av valmaterial och för övriga förberedelser ingår i totalarvodena i samband med val enligt följande:

Ordföranden, vice ordföranden och ledamöterna i valnämnder och valbestyrelser, likaså valfunktionärer, får det nedanstående arvodet per förrättningsdag. Ersättning för räknearbetet efter avslutad valförrättning, för transport av valmaterial i stadens område, för förberedelser i samband med val och för användning av egen mobiltelefon i liten omfattning ingår i arvodet.

Dessutom tilläggs följande stycken i kapitlet:

Ordföranden, vice ordföranden och ledamöterna i valnämnder och valbestyrelser, likaså valfunktionärer, får ersättning för inkomstbortfall eller för kostnader som föranleds av anordnande av barnvård och ersättning för resekostnader för transport av valmaterial och skötsel av uppgifter som hänför sig till förrättande av en omröstning.

De förtroendevalda får de nedanstående arvodena för centralvalnämndens sammanträden.

        Sammanträdesarvode: 160 euro (ordföranden), 140 euro (vice ordföranden, ledamöterna)

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, ledande sakkunnig, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Förtroendevaldas ekonomiska förmåner

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ersättning för inkomstbortfall och för kostnader som föranleds av anordnande av barnvård

I de förtroendevaldas ekonomiska förmåner har det gjorts möjligt att få ersättning för inkomstbortfall och för kostnader som föranleds av anordnande av barnvård för gruppmöten före stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges sammanträden för de ledamöter som deltar i sammanträdet för organet i fråga.

Fullmäktigegruppens ordförande är inte i alla situationer berättigade till ersättning. För fullmäktigegruppens ordförande föreslås rätt att få ersättning för gruppmötet oberoende av om ordföranden deltar i organets sammanträde efter gruppmötet eller inte.

Sammanträdes- och årsarvoden

Vid den senaste ändringen av de förtroendevaldas ekonomiska förmåner hade sammanträdes- och årsarvodena för vissa organ felaktigt lämnats bort. Avsikten är att i förtroendevaldas ekonomiska förmåner tillägga bestämmelser om årsarvodena för sektornämndernas sektioner och för räddningsnämnden och förtydliga de ekonomiska förmånernas läsbarhet i fråga om sammanträdes- och årsarvodena.

Arvoden vid val

Arvodena vid val föreslås bli förtydligade genom att tillägga att ersättningen för transport av valmaterial i stadens område och för förberedelserna vid val ingår i totalarvodet. I kapitlet tilläggs dessutom bestämmelser som förtydligar ersättningen för inkomstbortfall och för kostnader som föranleds av anordnande av barnvård, ersättningen för transport av valmaterial och för kostnader vid förrättande av en omröstning samt centralvalnämndens sammanträdesarvoden.

Förslaget till förtroendevaldas nya ekonomiska förmåner utgör bilaga 1.

Befogenheter

Enligt 14 § i kommunallagen fattar fullmäktige beslut om grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner. I 31 kap. i förvaltningsstadgan ingår bestämmelser om grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner och ersättningar som förutsätts i kommunallagen. Enligt förvaltningsstadgan beslutar stadsfullmäktige utöver grunderna för förmånerna också om storleken på arvoden och ersättningar och om hur de begränsas.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, ledande sakkunnig, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Förtroendevaldas ekonomiska förmåner

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Sektorerna, affärsverken och förvaltningarna

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 03.06.2019 § 412

HEL 2019-002278 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa luottamushenkilöiden taloudellisia etuuksia seuraavasti:

Ansionmenetyksen ja lastenhoidon järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaaminen

Luvun ensimmäisen kappaleen viimeiseksi kohdaksi lisätään:

Ansionmenetyksen korvausta tai lastenhoidon järjestämisestä aiheutuneita kustannuksia maksetaan
[…]

        valtuustoryhmän puheenjohtajalle osallistumisesta kaupunginhallituksen kokousta edeltävään ryhmäkokoukseen

Kaupungin toimielinten palkkiot

Hallintosäännössä määrättyjä muita toimielimiä koskeva kappale korvataan seuraavilla kappaleilla:

Toimialalautakuntien jaostot

        Kokouspalkkio: 160 euroa (puheenjohtaja), 140 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)

        Vuosipalkkio: 4 480 euroa (puheenjohtaja), 2 240 euroa (varapuheenjohtaja)

Pelastuslautakunta

        Kokouspalkkio: 160 euroa (puheenjohtaja), 140 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)

        Vuosipalkkio: 4 480 euroa (puheenjohtaja), 2 240 euroa (varapuheenjohtaja)

Liikelaitosten johtokunnat

        Kokouspalkkio: 160 euroa (puheenjohtaja), 140 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)

        Vuosipalkkio: 4 480 euroa (puheenjohtaja), 2 240 euroa (varapuheenjohtaja)

Koulujen ja lukioiden johtokunnat

        Kokouspalkkio: 160 euroa (puheenjohtaja), 140 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)

Kaupunginhallituksen asettamia toimielimiä koskeva kappale muutetaan seuraavasti:

Toimivaltaisen toimielimen asettamat toimielimet

        Toimivaltaisen toimielimen asettaman toimikunnan, neuvottelukunnan, vaikuttamistoimielimen tai muun vastaavan kokouspalkkio, jos asettamispäätöksessä todetaan tätä päätöstä sovellettavan: 150 euroa (puheenjohtaja), 130 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)

Vaaleihin liittyvät palkkiot

Luvun ensimmäiseen kappaleeseen lisätään maininta siitä, että vaaleihin liittyvät kokonaispalkkiot kattavat korvauksen vaalimateriaalien kuljettamisesta ja muusta valmistelutyöstä seuraavasti:

Vaalilautakunnan sekä vaalitoimikunnan puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, jäsenelle ja vaalitoimitsijalle maksetaan toimituspäivältä seuraavan suuruiset palkkiot, joihin sisältyy korvaus vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatyöstä, vaalimateriaalin kuljetuksesta kaupungin alueella, vaaleihin liittyvästä valmistelutyöstä ja vähäisestä oman matkapuhelimen käytöstä:

Lisäksi lukuun lisätään seuraavat kappaleet:

Vaalilautakunnan sekä vaalitoimikunnan puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, jäsenelle ja vaalitoimitsijalle maksetaan ansionmenetyksen korvausta tai lastenhoidon järjestämisestä aiheutuneita kustannuksia sekä matkakustannusten korvausta vaalimateriaalin kuljettamiseen ja äänestyksen suorittamiseen liittyvien tehtävien hoitamisesta.

Keskusvaalilautakunnan kokouksista maksetaan luottamushenkilöille seuraavat palkkiot:

        Kokouspalkkio: 160 euroa (puheenjohtaja), 140 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Stadsfullmäktige 24.04.2019 § 132

HEL 2019-002278 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade om de förtroendevaldas ekonomiska förmåner från och med 1.5.2019 i enlighet med bilaga 1.

Stadsfullmäktige upphävde samtidigt de förtroendevaldas ekonomiska förmåner godkända 17.5.2017 (238 §).

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, ledande sakkunnig, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566