Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2019

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/18

 

19.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 219

Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2019-007155, 2019-007156, 2019-007157, 2019-007158, 2019-007159, 2019-007160, 2019-007161, 2019-007163, 2019-007182

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Fatim Diarran ym. aloite äänestämisen helpottamisesta
 

        valtuutettu Sami Muttilaisen ym. aloite siirrettävästä tapahtumalavasta kaupunginosayhdistysten käyttöön
 

        valtuutettu Mari Holopaisen ym. aloite hirsirakenteisen koulun toteuttamisesta
 

        valtuutettu Jussi Chydeniuksen ym. aloite hidastetöyssyjen rakentamisesta Koirasaarentielle
 

        valtuutettu Mikko Särelän ym. aloite juna-aseman rakentamisesta Helsinginkadun kohdalle
 

        valtuutettu Alviina Alametsän ym. aloite koulutuksen järjestämisestä syrjinnän ja vihapuheen ehkäisemisestä
 

        valtuutettu Matias Pajulan ym. aloite vakituisen puhe- ja läsnäolo-oikeuden antamisesta nuorisoneuvoston edustajalle kaupunginvaltuuston kokouksissa
 

        valtuutettu Leo Straniuksen ym. aloite vegaaniruokavaihtoehtojen lisäämisestä leikkipuistoruokailussa
 

        valtuutettu Abdirahim Husu Husseinin ym. aloite Hakaristin ja muiden kansallissosialististen symbolien kieltämisestä Helsingissä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566