Helsingfors stad

Protokoll

12/2019

1 (4)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/9

 

19.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 210

Förtroendevaldas och tjänsteinnehavares lagstadgade redogörelser för bindningar

HEL 2017-011969 T 00 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige antecknade de förtroendevaldas och tjänsteinnehavarnas redogörelser för bindningar som avses i 84 § i kommunallagen.

Föredragande

Revisionsnämnden

Upplysningar

Vilma Lamminpää, controller, telefon: 310 36581

vilma.lamminpaa(a)hel.fi

Bilagor

1

Luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset 28.5.2019

2

Viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset 28.5.2019

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

En kommunal förtroendevald och tjänsteinnehavare som avses i 84 § 2 mom. i kommunallagen ska lämna en redogörelse för sina bindningar när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet, för betydande förmögenhet och för andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag.

Redogörelserna för bindningar lämnas till revisionsnämnden, som övervakar att skyldigheten iakttas och tillkännager redogörelserna för fullmäktige minst två gånger om året. Den redogörelseskyldige ansvarar själv för att lämna in redogörelsen för bindningar. Redogörelsen ska lämnas inom två månader från det att personen har blivit vald till sin förtroendepost eller sitt uppdrag. Personen är också skyldig att utan dröjsmål anmäla förändringar i bindningarna och korrigera felaktiga uppgifter.

Kommunen ska föra ett offentligt register över bindningarna i det allmänna datanätet, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna. När ett förtroendeuppdrag eller annat uppdrag som omfattas av skyldigheten att lämna en redogörelse upphör ska uppgifterna om personen strykas ur registret och datanätet.

De redogörelseskyldiga

Skyldigheten att redogöra för sina bindningar gäller borgmästaren, biträdande borgmästarna, alla andra ledamöter och ersättare i stadsstyrelsen, ledamöterna och ersättarna i stadsstyrelsens sektioner, stadsfullmäktiges ordförande och vice ordförande, ordförandena och vice ordförandena för nämnderna och sektionerna samt ledamöterna och ersättarna i stadsmiljönämnden och dess sektioner.

Enligt Helsingfors stads rättstjänst är följande tjänsteinnehavare skyldiga att lämna en redogörelse för sina bindningar: föredragandena i stadsstyrelsen och dess sektioner och de som utsetts till deras ställföreträdare, de som är föredragande i nämnderna och deras sektioner och de som utsetts till deras ställföreträdare. Att vara ställföreträdare för föredragandens ställföreträdare gör inte personen skyldig att lämna en redogörelse för sina bindningar, om personen i fråga i praktiken aldrig är föredragande.

Läget med redogörelserna för bindningar vid Helsingfors stad 28.5.2019.

Det finns 106 redogörelseskyldiga förtroendevalda. Uppgifterna om de förtroendevaldas redogörelser finns i bilaga 1. Det finns 125 redogörelseskyldiga tjänsteinnehavare. Uppgifterna om tjänsteinnehavarnas redogörelser finns i bilaga 2.

De uppdaterade redogörelserna för bindningar publiceras på stadens internetsida på adressen https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/muutoksenhaku-paatoksiin/sidonnaisuusilmoitukset

Föredragande

Revisionsnämnden

Upplysningar

Vilma Lamminpää, controller, telefon: 310 36581

vilma.lamminpaa(a)hel.fi

Bilagor

1

Luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset 28.5.2019

2

Viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset 28.5.2019

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Tarkastuslautakunta 28.05.2019 § 51

HEL 2017-011969 T 00 01 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kuntalain 84 §:n tarkoittamat sidonnaisuusilmoitukset.

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti saattaa sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

20.11.2018 Ehdotuksen mukaan

29.05.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

14.11.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

tarkastusjohtaja

Timo Terävä

Lisätiedot

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 310 36581

vilma.lamminpaa(a)hel.fi

 

Stadsfullmäktige 12.12.2018 § 408

HEL 2017-011969 T 00 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige antecknade de förtroendevaldas och tjänsteinnehavarnas redogörelser för bindningar som avses i 84 § i kommunallagen.

20.06.2018 Enligt förslaget

13.12.2017 Enligt förslaget

Föredragande

Revisionsnämnden

Upplysningar

Vilma Lamminpää, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36581

vilma.lamminpaa(a)hel.fi

Timo Terävä, revisionsdirektör, telefon: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566