Helsingfors stad

Protokoll

12/2019

1 (5)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/11

 

19.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 212

Ändring av förvaltningsstadgan i fråga om fostrans- och utbildningsnämndens, kanslichefens och sektorchefernas befogenheter

HEL 2019-004920 T 00 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige godkände förvaltningsstadga för Helsingfors stad i enlighet med bilaga 1 så att ändringarna träder i kraft 1.7.2019.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Toni Mäki, stadsombudsman, telefon: 310 21258

toni.maki(a)hel.fi

Samuli Vartiainen, stadsombudsman, telefon: 310 64011

samuli.vartiainen(a)hel.fi

Lauri Menna, ledande sakkunnig, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Förvaltningsstadga 19.6.2019

2

Helsingin kaupungin hallintosääntö (muutokset näkyvissä).pdf

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Förslag till ändringar i förvaltningsstadgan

I förvaltningsstadgan föreslås två ändringar som gäller tillsyn över den privata småbarnspedagogiken och befogenheter att besluta om andra premieringar till vissa tjänsteinnehavare i sektorn. I fråga om fostrans- och utbildningsnämnden föreslås det att förvaltningsstadgan ska ändras så att fostrans- och utbildningsnämnden får delegera den i lagen om småbarnspedagogik stadgade uppgiften om tillsyn över småbarnspedagogik till tjänsteinnehavare som är underställda nämnden.

Det föreslås dessutom att förvaltningsstadgan samtidigt ska ändras så att sektorchefen i fortsättningen beslutar om andra premieringar till direktören för en servicehelhet och förvaltningsdirektören i sektorn, vilka hör till tjänsteinnehavarna i sektorn.

Ändringarna i förvaltningsstadgan beskrivs i bilaga 2. De föreslagna ändringarna har behandlats i stadgearbetsgruppen.

Tillsyn över småbarnspedagogik

Fostrans- och utbildningsnämnden gjorde 7.5.2019 (§ 147) en framställning om ändring av 15 kap. 1 § i förvaltningsstadgan. Enligt nämndens framställning ska förvaltningsstadgan ändras så att fostrans- och utbildningsnämnden får delegera sin lagstadgade tillsynsuppgift till underställda tjänsteinnehavare med stöd av förvaltningsstadgan.

Om förvaltning och tillsyn som gäller småbarnspedagogik stadgas i lagen om småbarnspedagogik (540/2018). Enligt lagen om småbarnspedagogik ska de uppgifter som kommunen enligt lagen har skötas av ett eller flera kollegiala organ som utses av kommunen. I Helsingfors sköter fostrans- och utbildningsnämnden de uppgifter om vilka stadgas i lagen om småbarnspedagogik. Fostrans- och utbildningsnämndens lagstadgade beslutanderätt och rätt att föra talan får genom förvaltningsstadgan delegeras till tjänsteinnehavare som är underställda detta organ.

Enligt fostrans- och utbildningsnämndens framställning är tillsynen över privata serviceproducenters tjänster inom småbarnspedagogik med allt större betoning i första hand på stadens eget ansvar. Tillsynsmyndigheten inspekterar en anordnares eller serviceproducents verksamhet enligt lagen om småbarnspedagogik samt de verksamhetsställen och lokaler som används vid ordnandet av verksamheten i syfte att säkerställa dessas kundsäkerhet och hälsosamhet. Enligt nämndens framställning gör ändringen av förvaltningsstadgan det möjligt för nämnden att med stöd av förvaltningsstadgan bestämma gränserna för nämndens och de underställda tjänsteinnehavarnas befogenheter i fråga om tillsynen över privat småbarnspedagogik.

För att möjliggöra ändringen föreslås det att förvaltningsstadgan ska ändras så att det i 15 kap. 1 § 2 mom. tilläggs en ny punkt 1, och 4 punkten i den gällande 1 § 1 mom. kombineras med denna. Numreringen på punkterna ändras samtidigt.

Stadgearbetsgruppen har behandlat fostrans- och utbildningsnämndens framställning och anser att den föreslagna ändringen är motiverad. Stadgearbetsgruppen har konstaterat att ändringen av förvaltningsstadgan ska förverkligas i enlighet med arbetsgruppens förslag vars lydelse i viss mån skiljer sig från nämndens framställning. Stadgearbetsgruppens förslag till formulering av förvaltningsstadgan motsvarar fostrans- och utbildningsnämndens framställning till innehållet, men är mer motiverat av stadgetekniska skäl.

Andra premieringar till direktören för servicehelheten och förvaltningsdirektören i sektorn

Enligt förslaget ändras förvaltningsstadgans bestämmelser om kanslichefens och sektorchefens befogenheter så att beslut om andra premieringar till direktören för en servicehelhet och förvaltningsdirektören i sektorn i fortsättningen hör till sektorchefen i stället för kanslichefen.

Enligt 12 kap. 1 § 1 mom. i den gällande förvaltningsstadgan beslutar kanslichefen om andra premieringar till direktören för en servicehelhet och förvaltningsdirektören i sektorn. Med andra premieringar i punkten avses bland annat beslut om resultatpremier.

Det är inte ändamålsenligt att inom centralförvaltningen besluta om andra premieringar till direktören för en servicehelhet och förvaltningsdirektören i sektorn, vilka hör till tjänsteinnehavarna i sektorn. Det är motiverat att i fråga om tjänsteinnehavarna i fråga delegera befogenheterna att besluta om andra premieringar till sektorchefen eftersom sektorchefen också i övrigt är chef för direktörerna för servicehelheterna och för förvaltningsdirektören i sektorn.

För att genomföra ändringen föreslås det att förvaltningsstadgan ska ändras så att det i 14 kap. 1 § 1 mom. om sektorchefens allmänna befogenheter tilläggs en ny punkt 7, enligt vilken sektorchefen beslutar om andra premieringar till direktören för en servicehelhet och förvaltningsdirektören i sektorn än de premieringar som avses i 12 kap. 1 § 1 mom. 8 punkten. Samtidigt ändras 12 kap. 1 § 1 mom. om kanslichefens befogenheter så att kanslichefen inte längre har befogenheterna i fråga. Samtidigt ändras strukturen och numreringen i punkterna i 12 kap. 1 § 1 mom. av stadgetekniska skäl.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Toni Mäki, stadsombudsman, telefon: 310 21258

toni.maki(a)hel.fi

Samuli Vartiainen, stadsombudsman, telefon: 310 64011

samuli.vartiainen(a)hel.fi

Lauri Menna, ledande sakkunnig, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Förvaltningsstadga 19.6.2019

2

Helsingin kaupungin hallintosääntö (muutokset näkyvissä).pdf

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Fostrans- och utbildningssektorn

Sektorernas personaltjänster

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.06.2019 § 428

HEL 2019-004920 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti siten, että muutokset tulevat voimaan 1.7.2019 alkaen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Toni Mäki, kaupunginasiamies, puhelin: 310 21258

toni.maki(a)hel.fi

Samuli Vartiainen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 64011

samuli.vartiainen(a)hel.fi

Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 07.05.2019 § 147

HEL 2019-004920 T 00 01 00

Esitys

Kasvatus- ja koulutuslautakunta esitti kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että hallintosääntöä muutetaan siten, että hallintosäännön 15 luvun 1 § 2 momenttiin lisätään uusi kohta, johon samalla yhdistetään nykyinen 1 § 1 momentin 4 kohta. Samalla 2 momentin kohtien numerointia muutetaan siten, että uudesta kohdasta tulee 1 kohta ja nykyisistä 1 ja 2 kohdista tulee 2 ja 3 kohdat.

Muutoksen jälkeen hallintosäännön 15 luvun 1 § kuuluu seuraavasti:

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan erityinen toimivalta

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää,

1 palvelusetelin käyttämisen periaatteista sekä vahvistaa palvelusetelin arvon

2 kaupungin yksityisen hoidon tuen sekä kotihoidontuen kuntalisästä

3 suomenkielisen päiväkodin, koulun tai oppilaitoksen perustamisesta tai lakkauttamisesta sekä ruotsinkielisen jaoston ehdotuksesta ruotsinkielisen päiväkodin, koulun tai oppilaitoksen perustamisesta tai lakkauttamisesta

4 ne koulut ja lukiot, joilla on yhteinen johtokunta

5 ammattiosaamisen toimikunnan asettamisesta näyttöjen suunnittelua ja toteuttamista varten sekä ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeustoimikunnan asettamisesta päättämään ammatillisen opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta ja kurinpidosta.

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää,

1 kunnalle säädetyistä varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjille säädetyistä tehtävistä ja valvontatehtävistä 

2 oppilaiden ja opiskelijoiden tapaturman hoitoa koskevan edun myöntämisestä

3 lautakunnan käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta ja avustusten käytön valvonnasta.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566