Helsingfors stad

Protokoll

12/2019

1 (4)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/7

 

19.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 208

Utvärderingsberättelsen och revisionsberättelsen för år 2018 och ansvarsfrihet för året 2018

HEL 2018-004974 T 00 03 00

Beslut

Stadsfullmäktige

1

antecknade revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2018 och de utlåtanden som stadsstyrelsen och nämnderna i fråga gett om denna

2

uppmanade stadsstyrelsen att före utgången av december 2019 förelägga fullmäktige en utredning om vilka åtgärder de personer som ansvarar för verksamheten och de redovisningsskyldiga har vidtagit med anledning av utvärderingsberättelsen

3

antecknade revisionsberättelsen 2018

4 

godkände bokslutet på basis av uppgifterna i revisionsberättelsen

5

beviljade de redovisningsskyldiga som handhaft stadens förvaltning och ekonomi ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018 på basis av det som i revisionsberättelsen anges om bokslutets godtagbarhet.

 

Behandling

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige som förfarande att diskussionen om ärendena 7 och 8 på föredragningslistan förs samtidigt. Eventuella förslag beträffande de båda ärendena skulle framställas under diskussionen.

Föredragande

Revisionsnämnden

Upplysningar

Minna Tiili, utvärderingschef, telefon: 310 36545

minna.tiili(a)hel.fi

Arto Ahlqvist, revisionschef, telefon: 310 36580

arto.ahlqvist(a)hel.fi

Bilagor

1

Utvärderingsberättelse 2018

2

Kaupunginhallituksen lausunto 20.5.2019

3

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto 7.5.2019

4

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto 14.5.2019

5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto 21.5.2019

6

Revisionsberättelse 2018

7

Tilintarkastajan yhteenvetoraportti vuoden 2018 tilintarkastuksesta

Sökande av ändring

Punkterna 1 - 3

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Punkterna 4 - 5

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt 121 § i kommunallagen (410/2015) ska revisionsnämnden bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige ska fatta beslut om samt bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts i kommunen och kommunkoncernen och huruvida verksamheten är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt. Nämnden ska ge fullmäktige en revisionsberättelse för respektive år, i vilken resultaten av bedömningen framförs. Utvärderingsberättelsen ska behandlas i fullmäktige i samband med bokslutet.

Helsingfors stads bokslut 2018 behandlas i fullmäktige 19.6.2019. På samma sammanträde behandlas revisionsberättelsen för år 2018 som stadens revisor har tagit fram och revisionsnämndens utvärderingsberättelse och de utlåtanden som stadsstyrelsen och nämnderna gett om denna. Dessutom beslutar fullmäktige på sammanträdet utifrån revisionsnämndens förslag om beviljandet av ansvarsfrihet för redovisningsskyldiga för räkenskapsåret 2018.

Utvärderingsberättelsen

Revisionsnämndens två kommittéer har i samverkan med revisionskontoret berett en utvärderingsberättelse av utvärderingstemana som ingår i 2018 års utvärderingsplan. Nämnden godkände utvärderingsberättelsen 9.4.2019. Utvärderingsberättelsen utgör bilaga till detta ärende.

Revisionsnämnden har i enlighet med 21 kap. 2 § i förvaltningsstadgan för Helsingfors stad anmodat stadsstyrelsen och nämnderna och direktionerna i fråga att före 22.5.2019 ge utlåtande om utvärderingsberättelsen. Utlåtandena utgör bilaga till detta ärende.

Revisionsnämnden föreslår dessutom att stadsfullmäktige ska uppmana stadsstyrelsen att före utgången av december förelägga fullmäktige en utredning om vilka åtgärder de personer som ansvarar för verksamheten och de redovisningsskyldiga har vidtagit med anledning av utvärderingsberättelsen. Förfarandet motsvarar bestämmelsen i 121 § i kommunallagen, enligt vilken stadsstyrelsen bör ge fullmäktige ett utlåtande om de åtgärder som utvärderingsberättelsen föranleder.

Revisionsberättelse

Enligt kommunallagen ska revisorn granska om kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut, om kommunens bokslut och det därtill hörande koncernbokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter om kommunens resultat, ekonomiska ställning, finansiering och verksamhet enligt bestämmelserna och föreskrifterna om upprättande av bokslut, och om uppgifterna om grunderna för statsandelarna är riktiga. Revisorn ska dessutom granska om kommunens interna kontroll och riskhantering samt koncernövervakningen har ordnats på behörigt sätt.

KPMG Oy Ab, som är revisor för Helsingfors stad, har förelagt revisionsnämnden en revisionsberättelse för räkenskapsåret 2018. Revisionsberättelsen är ställd till stadsfullmäktige och den undertecknades 26.4.2019 av ansvarige revisorn Jorma Nurkkala, OFR, CGR. Revisionsberättelsen utgör bilaga till detta ärende.

Revisorn relaterade revisionsberättelsen för revisionsnämnden vid sammanträdet 7.5.2019. Revisorn föreslår i revisionsberättelsen att bokslutet ska godkännas och de redovisningsskyldiga ska beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Redovisningsskyldiga är med stöd av 125 § i kommunallagen medlemmarna i organen och de ledande tjänsteinnehavarna inom organens uppgiftsområde.

Revisorn har utöver revisionsberättelsen gett en sammandragsrapport daterad 26.4.2019 om revisionen rörande räkenskapsåret 2018. Rapporten har på begäran av revisorn sänts från revisionskontoret bland annat till stadens ledning, till sektorernas ledning och till förvaltnings- och ekonomicheferna. Revisorn relaterade sammandragsrapporten för revisionsnämnden vid sammanträdet 7.5.2019. Sammandragsrapporten utgör bilaga till detta ärende.

Föredragande

Revisionsnämnden

Upplysningar

Minna Tiili, utvärderingschef, telefon: 310 36545

minna.tiili(a)hel.fi

Arto Ahlqvist, revisionschef, telefon: 310 36580

arto.ahlqvist(a)hel.fi

Bilagor

1

Utvärderingsberättelse 2018

2

Kaupunginhallituksen lausunto 20.5.2019

3

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto 7.5.2019

4

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto 14.5.2019

5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto 21.5.2019

6

Revisionsberättelse 2018

7

Tilintarkastajan yhteenvetoraportti vuoden 2018 tilintarkastuksesta

Sökande av ändring

Punkterna 1 - 3

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Punkterna 4 - 5

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Tarkastuslautakunta 28.05.2019 § 50

HEL 2018-004974 T 00 03 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että tämä
päättäisi

merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2018 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten lautakuntien lausunnot

kehottaa kaupunginhallitusta antamaan joulukuun 2019 loppuun mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointikertomuksen johdosta

merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen 2018

hyväksyä tilintarkastuskertomuksessa esitetyn perusteella tilinpäätöksen

myöntää tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksyttävyydestä esitetyn perusteella vastuuvapauden tilikaudelta 2018 kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille.

 

Esittelijä

tarkastusjohtaja

Timo Terävä

Lisätiedot

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +310931036545

minna.tiili(a)hel.fi

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566