Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2019

1 (5)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/17

 

22.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 161

Valtuutettu Jukka Järvisen aloite Kaljakellunta-tapahtuman lopettamiseksi

HEL 2019-000647 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Jukka Järvisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

Kaupunki selvittää mahdollisuudet lisätä tietoutta Kaljakellunnan ympäristö- ja linnuille koituvista haitoista sekä pyrkii aktiivisesti vähentämään tapahtumasta aiheutuvaa roskaamista ja kiinnittämään huomiota päihteidenkäytöstä aiheutuviin vaaratilanteisiin. (Jukka Järvinen)

 

Käsittely

Valtuutettu Jukka Järvinen ehdotti valtuutettu Zahra Abdullan kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Kaupunki selvittää mahdollisuudet lisätä tietoutta Kaljakellunnan ympäristö- ja linnuille koituvista haitoista sekä pyrkii aktiivisesti vähentämään tapahtumasta aiheutuvaa roskaamista ja kiinnittämään huomiota päihteidenkäytöstä aiheutuviin vaaratilanteisiin.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

6 äänestys

Valtuutettu Jukka Järvisen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI.

JAA-ehdotus: Kaupunki selvittää mahdollisuudet lisätä tietoutta Kaljakellunnan ympäristö- ja linnuille koituvista haitoista sekä pyrkii aktiivisesti vähentämään tapahtumasta aiheutuvaa roskaamista ja kiinnittämään huomiota päihteidenkäytöstä aiheutuviin vaaratilanteisiin.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 67
Zahra Abdulla, Toni Ahva, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Sandra Hagman, Martina Harms-Aalto, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Joonas Kolehmainen, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Anu Korppi, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Matti Niiranen, Aleksi Niskanen, Dani Niskanen, Laura Nordström, Jenni Pajunen, Dennis Pasterstein, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Nelli Ruotsalainen, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Tomi Sevander, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Juhani Strandén, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Jani Valpio, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Juhana Vartiainen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 2
Otto Meri, Riikka Suominen

Tyhjä: 13
Fatim Diarra, Matti Enroth, Joona Haavisto, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Matti Parpala, Risto Rautava, Daniel Sazonov, Sameli Sivonen, Ulla-Marja Urho, Ozan Yanar

Poissa: 3
Sara Paavolainen, Tuomas Rantanen, Wille Rydman

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Jukka Järvisen ehdottaman toivomusponnen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Matti Koskinen, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö, puhelin: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Jukka Järvisen aloite

2

Helsingin poliisilaitoksen lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Jukka Järvinen ja 16 valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Kaljakellunta-tapahtuma lopetetaan Helsingin alueella.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaljakellunta on vuosittain sosiaalisen median kautta järjestettävä suuri niin sanottu isännätön tapahtuma, jolla ei ole virallista tapahtumajärjestäjää. Koska tapahtumalla ei ole vastuullista järjestäjää, on tapahtuman puhtaanapito jäänyt Helsingin ja Vantaan kaupunkien sekä ranta-alueen kiinteistöjen suoritettavaksi ja kustannettavaksi.

Käytännössä jokamiehenoikeus takaa yksityishenkilöille mahdollisuuden käyttää vesialuetta. Vesistön käyttöön liittyvää sääntelyä on muun muassa vesilaissa (587/2011). Roskaamiseen sekä häiriökäyttäytymiseen puuttuminen on mahdollista tapahtuman aikana tai sen jälkeen. Vantaan kaupunginhallituksen 7.3.2016 vastauksessa 24.8.2015 jätettyyn valtuustoaloitteeseen todettiin, että tapahtumaa ei katsota olevan mahdollista kieltää lainsäädännön puitteissa.

Kokoontumislain mukaan poliisilla on oikeus kieltää yleisötilaisuuden järjestäminen, jos muut toimenpiteet eivät ole riittäviä ja jos on ilmeistä, että tilaisuuden järjestäminen on lainvastaista tai sen järjestämisessä rikotaan olennaisesti kokoontumislakia tai sen nojalla annettuja määräyksiä. Lisäksi tilaisuus voidaan kieltää, mikäli järjestystä ja turvallisuutta ei voida ylläpitää, tilaisuuden järjestäminen aiheuttaa vaaraa terveydelle tai vahinkoa omaisuudelle tai tilaisuuden järjestäminen aiheuttaa huomattavaa haittaa sivullisille tai ympäristölle. Kokoontumislakia ei voida tässä tapauksessa sellaisenaan soveltaa, koska tapahtumalla ei ole vastuullista järjestäjää. Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden osalta isännättömissä tapahtumissa sovelletaan järjestyslakia (612/2003).

Vesilain (587/2011) 2 luvun 3 §:n mukaan jokaisella on oikeus tarpeetonta haittaa tai häiriötä aiheuttamatta muun muassa kulkea vesistössä ja sen jäällä, ankkuroida tilapäisesti vesistössä ja uida vesistössä. Vesiliikennelaissa (463/1996) todetaan, että jokaisen vesillä vesikulkuneuvolla liikkuvan on noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta ja toimittava siten, ettei hän ilman pakottavaa syytä vaikeuta tai häiritse muiden liikkumista vesillä eikä aiheuta vaaraa tai vahinkoa muille taikka vaaraa tai merkittävää tai tarpeetonta haittaa tai häiriötä luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle. Lisäksi jätelain (646/2011) mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa (roskaamiskielto). Rangaistuksista säädetään rikoslaissa (39/1889) sekä rikesakkorikkomuksista annetusta laissa (2016/986).

Edellisessä kappaleessa mainittuihin lakeihin perustuva vastuu on henkilökohtaista vastuuta, jota ei Kaljakellunnan kaltaisissa niin sanotuissa isännättömissä tapahtumissa voida osoittaa kollektiivisesti millekään tietylle taholle. Lainsäädännön nykytilanteessa vailla vastuullista järjestäjää olevan tapahtuman kieltäminen ei ole mahdollista.

Helsingin poliisilaitos on todennut lausunnossaan POL-2019-7469 (25.2.2019), että lainsäädäntö mahdollistaa vapaan liikkumisen vesistöissä, mistä syystä lauttailua Keravan- tai Vantaanjoella ei voida viranomaisen päätöksellä kieltää ennakolta. Lisäksi poliisilaitoksen lausunnossa todetaan, että poliisilaitos tulee jatkossakin osaltaan valvomaan tapahtumaan liittyvää yleistä järjestystä ja turvallisuutta sekä puuttumaan turvallisuutta vaarantaviin tekoihin mahdollisuuksien mukaan jo ennakolta.

Kaupunginhallitus toteaa, että Kaljakellunta-tapahtuman lopettaminen ei ole kaupungin toimivallassa oleva asia, joten kaupungin tulee tehdä yhteistyötä Vantaan kaupungin sekä viranomaisten kanssa tapahtumasta aiheutuvien haittojen ja lieveilmiöiden vähentämiseksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Matti Koskinen, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö, puhelin: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Jukka Järvisen aloite

2

Helsingin poliisilaitoksen lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.04.2019 § 269

HEL 2019-000647 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Jukka Järvisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Matti Koskinen, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö, puhelin: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566