Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2019

1 (2)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/18

 

22.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 162

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite kaupungin matkaohjeistuksen päivittämiseksi

HEL 2019-000648 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Leo Straniuksen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sari Kuutamo, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70838

sari.kuutamo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite 16.1.2019 kaupungin matkustusohjeistuksen päivittämiseksi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Leo Stranius ja 22 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsinki selvittää mahdollisuuden kompensoida lentomatkustamisesta aiheutetut päästöt sekä täydentää matkustusohjeistustaan niin, että se kannustaa käyttämään virkamatkojen yhteydessä myös vähäpäästöisiä tai päästöttömiä matkustustapoja.

Helsingin kaupungin uusittavana olevaan matkustusohjeeseen lisätään ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen. Työmatkalla tulee toteuttaa Hiilineutraali Helsinki 2035 -päästövähennysohjelmaa mm. lentomatkustamisessa.

Työmatkan kokonaiskustannuksia arvioitaessa otetaan huomioon matkakustannukset, saavutettava työajan säästö ja ympäristövaikutukset. Työmatka tulee uuden ohjeistuksen mukaan tehdä ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavalla tavalla hiilineutraaliustavoitteet huomioon ottaen.

Kotimaan työmatka tulee pääsääntöisesti tehdä muulla tavoin kuin lentäen. Helsingin sisäisillä työmatkoilla tulee ensisijaisesti käyttää julkista liikennettä tai polkupyörää. Lisäksi matkustamisen vaihtoehtona tulee mahdollisuuksien mukaan käyttää etäyhteyksiä.

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että kaupunginkanslian tulee matkustuspalveluiden kilpailuttamisen yhteydessä ottaa huomioon lentomatkustamisesta aiheutuneiden päästöjen kompensoiminen. 

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sari Kuutamo, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70838

sari.kuutamo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite 16.1.2019 kaupungin matkustusohjeistuksen päivittämiseksi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 06.05.2019 § 301

HEL 2019-000648 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Leo Straniuksen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Sari Kuutamo, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70838

sari.kuutamo(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566