Helsingfors stad

Protokoll

10/2019

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Asia/38

 

22.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 182

Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2019-006105, 2019-006106, 2019-006107, 2019-006109, 2019-006111, 2019-006112, 2019-006113

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

        Motion av ledamoten Nelli Ruotsalainen m.fl. om säkerställande av tillgången till inkvartering för LHBTIQ-asylsökande och dess trygghet 
 

        Motion av ledamoten Suldaan Said Ahmed m.fl. om teckenspråkstolkning till fullmäktiges sammanträden
 

        Motion av ledamoten Reetta Vanhanen m.fl. om förstärkning av föräldraförberedelsen med låg tröskel
 

        Motion av ledamoten Sami Muttilainen m.fl. om belysning av graffiti på Gårdsbacka metrostation
 

        Motion av ledamoten Leo Stranius m.fl. om ett försök med ekologisk kompensation i planläggningen
 

        Motion av ledamoten Leo Stranius m.fl. om utredning av miljöskadliga förfaranden i Helsingfors

Motioner som hör till stadsstyrelsens befogenheter

        Motion av ledamoten Terhi Koulumies om tryggande av de offentliga trafikförbindelserna i Munkshöjden

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566