Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2019

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/38

 

22.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 182

Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2019-006105, 2019-006106, 2019-006107, 2019-006109, 2019-006111, 2019-006112, 2019-006113

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Nelli Ruotsalaisen ym. aloite LHBTIQ-turvapaikanhakijoiden majoitustilanteen saatavuuden ja turvallisuuden takaamisesta
 

        valtuutettu Suldaan Said Ahmedin ym. aloite viittomakielen tulkin saamisesta valtuuston kokouksiin
 

        valtuutettu Reetta Vanhasen ym. aloite matalankynnyksen vanhemmuusvalmennuksen vahvistamisesta
 

        valtuutettu Sami Muttilaisen ym. aloite Kontulan metroaseman graffitien valaisemisesta
 

        valtuutettu Leo Straniuksen ym. aloite ekologisen kompensaation kokeilemisesta kaavoituksessa
 

        valtuutettu Leo Straniuksen ym. aloite ympäristölle haitallisten käytäntöjen selvittämisestä Helsingissä

Kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite Munkkivuoren julkisen liikenteen yhteyksien turvaamisesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566