Helsingfors stad

Protokoll

10/2019

1 (6)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/24

 

22.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 169

Den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen om förbättring av naturområdenas åtkomlighet med kollektivtrafik i huvudstadsregionen

HEL 2018-013003 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen som slutbehandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadsstyrelsens svar att Helsingfors stad tillsammans med HRT utreder hur det går att främja möjligheterna också för de stadsbor och turister som rör sig utan egen bil att nå naturområdena i huvudstadsregionen med kollektivtrafik.

 

 

 

Det är önskvärt att följande omständigheter ska ägnas uppmärksamhet i utredningen:

 

 

 

a) smidiga byten mellan trafikmedel

 

b) planering av linjerna så att de leder ända fram till naturstråken

 

c) kommunikation om naturobjekten och dessas nåbarhet

 

d) stadsbornas önskemål och förslag om möjligheterna att ta sig till naturområdena (Alviina Alametsä)

 

Behandling

Ledamoten Alviina Alametsä understödd av ledamoten Reetta Vanhanen föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadsstyrelsens svar att Helsingfors stad tillsammans med HRT utreder hur det går att främja möjligheterna också för de stadsbor och turister som rör sig utan egen bil att nå naturområdena i huvudstadsregionen med kollektivtrafik.

 

 

 

Det är önskvärt att följande omständigheter ska ägnas uppmärksamhet i utredningen:

 

 

 

a) smidiga byten mellan trafikmedel

 

b) planering av linjerna så att de leder ända fram till naturstråken

 

c) kommunikation om naturobjekten och dessas nåbarhet

 

d) stadsbornas önskemål och förslag om möjligheterna att ta sig till naturområdena (Alviina Alametsä)

 

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

12 omröstningen

Ledamoten Alviina Alametsäs förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadsstyrelsens svar att Helsingfors stad tillsammans med HRT utreder hur det går att främja möjligheterna också för de stadsbor och turister som rör sig utan egen bil att nå naturområdena i huvudstadsregionen med kollektivtrafik.
Det är önskvärt att följande omständigheter ska ägnas uppmärksamhet i utredningen:
a) smidiga byten mellan trafikmedel
b) planering av linjerna så att de leder ända fram till naturstråken
c) kommunikation om naturobjekten och dessas nåbarhet
d) stadsbornas önskemål och förslag om möjligheterna att ta sig till naturområdena
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 72
Zahra Abdulla, Toni Ahva, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Joona Haavisto, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Joonas Kolehmainen, Vesa Korkkula, Anu Korppi, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Aleksi Niskanen, Dani Niskanen, Laura Nordström, Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, Matti Parpala, Dennis Pasterstein, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Nelli Ruotsalainen, Mirita Saxberg, Tomi Sevander, Satu Silvo, Sameli Sivonen, Juhani Strandén, Leo Stranius, Riikka Suominen, Johanna Sydänmaa, Jani Valpio, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Nej-röster: 1
Otto Meri

Blanka: 8
Martina Harms-Aalto, Terhi Koulumies, Johanna Krabbe, Matti Niiranen, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Ulla-Marja Urho, Juhana Vartiainen

Frånvarande: 4
Mai Kivelä, Pia Kopra, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Alviina Alametsäs förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite

2

HSL:n lausunto 23.1.2019

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Alviina Alametsä och 21 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden utreder sätten att förbättra naturområdenas åtkomlighet med kollektivtrafik i huvudstadsregionen och överväger pilotförsök för att ordna förbindelser till exempel med elbussar.

Stadsstyrelsen hänvisar till de utlåtanden som kommit in och konstaterar att en del av naturområdena i huvudstadsregionen, t.ex. Centralparken och många områden vid havsstranden, är väl åtkomliga med det nuvarande kollektivtrafiknätet.

HRT organiserar kollektivtrafiken i huvudstadsregionen huvudsakligen för dagliga resebehov. Kostnaderna för trafikeringen är den största begränsande faktorn för den servicenivå som erbjuds.

Den nuvarande trafiken till och från Sibbo storskog grundar sig på den fastställda servicenivån i HRT:s planeringsanvisningar. Att öka trafiken till ett splittrat område är inte ekonomiskt eller trafikmässigt ändamålsenligt.

Noux betjänas av en busslinje till Esbo centrum, varifrån det finns en bytesförbindelse med tåg mot Helsingfors centrum. Förbindelsen med byte är snabbare än en direkt busslinje från Helsingfors. Enligt linjenätsplanen för Norra Esbo och Alberga förkortas turtätheten för linjen 245 (Esbo centrum – Bemböle – Björnkärr – Nouxändan) då hösttrafiken inleds 2019. Dessutom körs tilläggstrafik på linjen 245 även i nuläget under slutet av våren och början av hösten.

I tre somrar prövades en direkt bussförbindelse på marknadsvillkor från Helsingfors centrum till Haltia i Noux. Trafiken visade sig vara olönsam och försöket lades ner.

Pilotförsöket med veckoslutstrafik med elbussar på sommaren, som föreslås i motionen, är till kostnaderna för dyrt att förverkliga i form av en kort försöksperiod bl.a. på grund av liten efterfrågan, kostnaderna för ordnandet av laddningsinfrastruktur och elbussarnas höga anskaffningskostnader. Elbussar utnyttjas huvudsakligen i områden där nyttorna av materiel utan närutsläpp är som störst.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite

2

HSL:n lausunto 23.1.2019

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 13.05.2019 § 344

HEL 2018-013003 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Alviina Alametsän aloitteen loppuun käsitellyksi.

06.05.2019 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 05.03.2019 § 117

HEL 2018-013003 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmä perustuu nykyään verkostomaiseen linjastoon, jossa osa yhteyksistä toimii nopeina seudullisina runkolinjoina, joihin vaihdetaan paikallisilta joukkoliikennelinjoilta. Joukkoliikenteen runkolinjoja tullaan tulevaisuudessa seudulla toteuttamaan vielä useita. Aloitteessa esitetyt Helsingin keskustaan asti ulottuvat bussilinjat tarjoaisivat vaihdottoman matkan vain pienelle osalle pääkaupunkiseudun asukkaista, ja vaihdottomuudesta hyötyisivät vain kävelyetäisyydellä bussilinjan pysäkeistä asuvat matkustajat. Myöskään matkanopeudeltaan vaihdoton yhteys ei aina olisi kilpailukykyinen nykyisen järjestelmän kanssa.

Esimerkkinä pääkaupunkiseudun luontokohteiden saavutettavuudesta joukkoliikenteellä voidaan pitää Nuuksion Haltian luontokeskusta. Sinne on matkaa linnuntietä Helsingin keskustasta 25 km. Nykyisellä joukkoliikenneyhteydellä matkaan kuluu 50 minuuttia, joten reitin matkanopeus on 30 km/h. Näinkin nopea matkanteko on mahdollinen, koska junalla taittuu matkasta valtaosa eli 19 km. Aiemmin Nuuksiota palveli bussilinja, joka ajoi Helsingin keskustaan asti. Matka-aika oli tällöin huomattavasti pidempi eli 1 tunti 15 minuuttia ja matkanopeus vain 20 km/h. Nykyisin Nuuksiota palveleva bussilinja kulkee Espoon keskukseen, jossa on vaihtoyhteys junaan. Lyhyt linja mahdollistaa samalla bussiliikenteen liikennöintikustannuksella myös paremman joukkoliikennetarjonnan Nuuksion alueella. 

Erityiskohteiden joukkoliikennematkustamisen kysynnän suuri vaihtelu muodostaa haasteen samankaltaisena toistuvan arkiliikkumisen mukaan viritetylle joukkoliikennejärjestelmälle. Yllättävään kysyntään vastaaminen kaikissa tilanteissa ei ole taloudellisesti järkevää eikä edes mahdollista. Eräänä vaihtoehtona voisi olla tapahtumien yhteydessä järjestetty tilausliikennetyyppinen ylimääräinen joukkoliikennepalvelu. Tällainen palvelu olisi perusjoukkoliikennettä helpommin tapauskohtaisesti räätälöitävissä tilanteen mukaan.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa bussiliikenteen järjestämisestä Helsingin seudulla. Tehtäväänsä liittyen HSL suunnittelee ja päättää toimialueensa eli myös pääkaupunkiseudun virkistysalueiden bussilinjoista.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Markku Granholm, liikenneinsinööri: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566