Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2019

1 (7)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/23

 

22.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 167

Valtuutettu Juhani Strandénin aloite raitiovaunulipun säilyttämisestä tulevassa vyöhykemallissa

HEL 2018-011680 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Juhani Strandénin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Valtuutettu Juhani Strandén ehdotti valtuutettu Nuutti Hyttisen kannattamana, että kaupunginvaltuusto palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi, jotta raitiovaunulippu tulisi omaksi A-vyöhykkeekseen, edullisempaan hintaan, joka olisi voimassa siihen saakka, kunnes raidejokeri saadaan liikennöintikelpoiseksi.

8 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI.

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Teen palautusesityksen, jotta raitiovaunulippu tulisi omaksi A-vyöhykkeekseen, edullisempaan hintaan, joka olisi voimassa siihen saakka, kunnes raidejokeri saadaan liikennöintikelpoiseksi.

Jaa-äänet: 71
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Joona Haavisto, Sandra Hagman, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Joonas Kolehmainen, Vesa Korkkula, Anu Korppi, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Johanna Krabbe, Johanna Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Laura Nordström, Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, Matti Parpala, Dennis Pasterstein, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Sameli Sivonen, Leo Stranius, Riikka Suominen, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Jani Valpio, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 5
Mika Ebeling, Nuutti Hyttinen, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Juhani Strandén

Tyhjä: 6
Toni Ahva, Silja Borgarsdottir Sandelin, Heimo Laaksonen, Marcus Rantala, Nelli Ruotsalainen, Mauri Venemies

Poissa: 3
Pia Kopra, Aleksi Niskanen, Suldaan Said Ahmed

Kaupunginvaltuusto jatkoi asian käsittelyä.

Valtuutettu Björn Månsson ehdotti valtuutettu Marcus Rantalan kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Hyväksyessään kaupunginhallituksen ehdotuksen kaupunginvaltuusto toivoo, että kaupunginhallitus yhdessä HSL:n kanssa, kun on kerätty kokemuksia uudesta vyöhykemallista, jatkossa selvittää ja harkitsee erillisiä lippuja myös A-, B- ja C-vyöhykkeille, kuten nyt D-vyöhykkeellä.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

9 äänestys

Valtuutettu Björn Månssonin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI.

JAA-ehdotus: Hyväksyessään kaupunginhallituksen ehdotuksen kaupunginvaltuusto toivoo, että kaupunginhallitus yhdessä HSL:n kanssa, kun on kerätty kokemuksia uudesta vyöhykemallista, jatkossa selvittää ja harkitsee erillisiä lippuja myös A-, B- ja C-vyöhykkeille, kuten nyt D-vyöhykkeellä.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 26
Toni Ahva, Sirpa Asko-Seljavaara, Silja Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Sandra Hagman, Martina Harms-Aalto, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Heimo Laaksonen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Aleksi Niskanen, Dani Niskanen, Laura Nordström, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nelli Ruotsalainen, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Sameli Sivonen, Juhani Strandén, Mauri Venemies

Ei-äänet: 8
Ted Apter, Fatim Diarra, Joona Haavisto, Otto Meri, Dennis Pasterstein, Risto Rautava, Laura Varjokari, Maarit Vierunen

Tyhjä: 48
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Jussi Chydenius, Matti Enroth, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Joonas Kolehmainen, Anu Korppi, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Johanna Krabbe, Johanna Laisaari, Petra Malin, Matti Niiranen, Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, Matti Parpala, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Riikka Suominen, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Jani Valpio, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Poissa: 3
Pia Kopra, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed

Valtuutettu Sameli Sivonen ilmoitti tarkoituksenaan olleen äänestää EI.

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Björn Månssonin ehdottamaa toivomuspontta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Juhani Strandénin aloite

2

HSL:n lausunto 15.1.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Juhani Strandén ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että raitiovaunulippu säilytettäisiin uudessa vyöhykejärjestelmässä.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa joukkoliikenteen järjestämisestä sekä hyväksyy toimialueellaan noudatettavan joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän. HSL:n hallitus päätti 10.12.2013 vyöhykekaarten ja lippulajien välisistä hintasuhteista uudessa vyöhykemallissa ja 16.6.2015 erityisryhmien alennuslipuista ja vapaalipuista. Alennus- ja vapaalippujen myöntämisperusteita selkeytettiin ja yhtenäistettiin koko HSL-alueella.

Vyöhykeuudistus otettiin käyttöön 27.4.2019. Erillinen raitiolippu on poistunut lippuvalikoimasta vyöhykeuudistuksen myötä.

HSL myöntää alennushintaista matkustusoikeutta asiakasryhmille, joita ovat lapset, koululaiset, opiskelijat, invalidit sekä eläkeläiset, joilla on Kelan maksama eläke tai takuueläke. Vyöhykeuudistuksen myötä kaikki 70 vuotta täyttäneet voivat ostaa arvolipun ja HSL-sovelluksessa ostettavan kertalipun 50 % alennettuun hintaan kaikissa liikennevälineissä klo 9-14 välisenä aikana.

Pienituloisten taloudellinen tukeminen on tarkoituksenmukaista hoitaa sosiaalitoimen kautta. Kelan myöntämä perustoimeentulotuki sisältää joukkoliikennelipun kustannuksen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Juhani Strandénin aloite

2

HSL:n lausunto 15.1.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.05.2019 § 342

HEL 2018-011680 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Juhani Strandénin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

13.05.2019 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:
Marcus Rantala: Uusi lause perusteluosan toisen kappaleen loppuun:

"Kaupunginhallitus esittää HSL:n selvitettäväksi erillinen A-vyöhykkeen lippua, samalla tavalla kuin nyt on mahdollisuus ostaa D-vyöhykkeen lippuja."

Kannattaja: Daniel Sazonov

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Poistetaan perustelutekstin viides kappale "Pienituloisten taloudellinen tukeminen on tarkoituksenmukaista hoitaa sosiaalitoimen kautta. Kelan myöntämä perustoimeentulotuki sisältää
joukkoliikennelipun kustannuksen."

Kannattaja: Suldaan Said Ahmed

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Marcus Rantalan vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 10
Jasmin Hamid, Kaisa Hernberg, Hannu Oskala, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Tomi Sevander, Jan Vapaavuori, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 5
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Daniel Sazonov

Kaupunginhallitus hylkäsi tässä äänestyksessä Marcus Rantalan vastaehdotuksen äänin 10 - 5.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Anna Vuorjoen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 11
Jasmin Hamid, Kaisa Hernberg, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Jan Vapaavuori, Ozan Yanar

Ei-äänet: 2
Suldaan Said Ahmed, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 2
Terhi Koulumies, Mika Raatikainen

Kaupunginhallitus hylkäsi tässä äänestyksessä Anna Vuorjoen vastaehdotuksen äänin 11 - 2 (2 tyhjää).

Kahden suoritetun äänestyksen jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

06.05.2019 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 05.02.2019 § 73

HEL 2018-011680 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa joukkoliikenteen järjestämisestä Helsingissä. Tehtäväänsä liittyen HSL hyväksyy toimialueellaan noudatettavan joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän. Päätökset lippulajeista ja lippujen hinnoista kuuluvat myös HSL:n toimivaltaan.

HSL on valmistellut uutta taksa- ja lippujärjestelmäänsä samanaikaisesti matkakorttijärjestelmän uudistamishankkeen kanssa. Valmistelu on tapahtunut vaiheittain yhteistyössä kuntien kanssa. HSL on ennen päätöksentekoaan pyytänyt kuntien lausuntoja ehdottamistaan muutoksista. Uutta tariffi-järjestelmää valmistellessaan HSL on pyrkinyt yhtenäiseen ja koko seudulla samoilla periaatteilla toimivaan lippujärjestelmään. HSL:n tavoitteena on ottaa uudet vyöhykkeet ja hinnoittelu käyttöön kevään 2019 aikana. 

Nykytariffissa käytössä oleva raitiovaunulippu on ainoastaan raitiovaunuissa kelpaava lippu. Raitiovaunulipun voi ostaa matkakortilla 1,70 eurolla tai automaatista 2,50 eurolla. Normaali kaikissa joukkoliikennevälineissä kelpaava Helsingin sisäinen aikuisten kertalippu maksaa 2,20 euroa matkakortilla ostettuna. Alennuksiin oikeutetut matkustajaryhmät saavat matkakortilla ostettavan arvolipun samaan hintaan tai halvemmalla kuin raitiovaunulipun. Alennusryhmään 1 kuuluvat matkustajat saavat ostaa arvolipun 1,70 eurolla eli samaan hintaan kuin raitiovaunulipun. Alennusryhmän 2 (opiskelijat, Kelan maksamaa täyttä tai osittaista takuueläkettä saavat henkilöt) matkustajat saavat arvolipun 1,10 eurolla.

Uudessa tariffijärjestelmässä AB -vyöhykkeen matkakortin normaalin arvolipun hinta on aikuisilta 2,80 euroa. Kelan maksamaa eläkettä saavilta sekä liikuntarajoitteisilta lipun hinta on 1,40 euroa eli pienituloisimmat eläkeläiset saavat myös uudessa järjestelmässä tuntuvan alennuksen. Lisäksi kaikkien yli 70 -vuotiaiden lipun hinta on 1,40 euroa klo 09.00-14.00 tehtävillä matkoilla.

Joukkoliikennejärjestelmä linjastoineen muodostaa kokonaisuuden, jossa yhteen liikennevälineeseen kelpoisuudeltaan tai hinnaltaan sidottu lippulaji ei ole järkevästi perusteltavissa. Tulevaisuudessa raitiotiejärjestelmä tulee lisäksi laajenemaan alueellisesti pitkälle kantakaupungin ulkopuolelle. Raide-Jokerin, kaupunkibulevardien sekä Laajasalon ja Viikin-Malmin pikaraitioteiden myötä raitiovaunulla tehtyjen matkojen keskipituudet ja tämän seurauksena liikennöintikustannukset tulevat kasvamaan nykyisestä. Tällöin raitiovaunun muita liikennemuotoja halvempi hinnoittelu olisi entistä epätarkoituksenmukaisempaa.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Markku Granholm, liikenneinsinööri: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566