Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2019

1 (4)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/31

 

22.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 175

Valtuutettu Mika Raatikaisen aloite kulttuuriratikasta Kontulaan

HEL 2018-011134 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Mika Raatikaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Mika Raatikaisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Mika Raatikainen ja 18 muuta valtuutettua esittävät, että Helsingin kaupunki tukee hanketta kulttuuriratikan saamiseksi Kontulaan. Aloitteessa todetaan, että Kontulan kulttuuriratikkayhteisö on anomassa HKL:ltä vanhaa raitiovaunua Kontulaan sijoitettavaksi, tarkoituksena luoda alueelle uudenlaista kaupunkikulttuuria.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua

Aloitteen johdosta on saatu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja liikenneliikelaitoksen johtokunnan lausunnot, joissa viitataan HKL:n hankkeeseen luopua liikennekäytöstä poistetuista raitiovaunuista. HKL oli ilmoittanut 14.6.2018 tarjoavansa vaunuja uusiokäyttöön, joka tukee kaupunkikulttuurin kehittymistä ja on raitioliikenteen arvon mukaista ja sen historiaa kunnioittavaa. Lausuntojen antamisen jälkeen, 5.12.2018 § 111, HKL:n toimitusjohtaja on tehnyt päätöksen raitiovaunujen luovuttamisesta neljälle eri taholle. Kontulan kulttuuriratikkayhteisö ei ollut luovutuksen saajien joukossa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Mika Raatikaisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 06.05.2019 § 309

HEL 2018-011134 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Mika Raatikaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27.11.2018 § 218

HEL 2018-011134 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että mikäli aloitteessa esitetty kulttuuriratikkahanke toteutuu, niin kaupunki voi tukea raitiovaunun kulttuuritapahtumia hankekohtaisesti avustusjärjestelmänsä kautta.

Helsingin kaupungin liikennelaitos luopuu liikennekäyttöön soveltumattomista ja käytöstä poistetuista vanhoista raitiovaunuista. Vaunuille ei ole museointitarvetta, minkä vuoksi HKL etsii vaunuille uusia omistajia ja uutta kaupunkikulttuuria tukevaa käyttöä sen sijaan, että vaunut romutettaisiin.  Hakijoiden tulee esittää vaunulle käyttötarkoitus, jonka yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä HKL arvio. Hakijoiden pitää osoittaa, miten luovutettavasta vaunusta huolehditaan, jotta se pysyy raitioliikenteen arvon mukaisessa kunnossa ja pidemmälläkin aikajänteellä toimii raitioliikennettä ja raitioliikenteen historiaa kunnioittavasti.

Ajatus vanhentuneiden raitiovaunujen uusiokäytöstä kaupunkitilassa on kannatettava, erityisesti jos vaunut saadaan jatkossa palvelemaan asukkaiden kulttuurikäyttöä ja rikastuttamaan kaupunkikulttuuria. Aloitteesta ei kuitenkaan ilmene kenen toimesta ja millä kustannuksilla vaunu siirrettäisiin paikalle, eikä liioin minkälaiset perustamistyöt hankkeelle tarvittaisiin tai miten vaunusta huolehdittaisiin. Raitiovaunuilla ei myöskään ole suoranaista historiallista yhteyttä Kontulan alueeseen.

Kontulan kulttuuriratikan yhteisön toimijoiksi on listattu iso joukko alueen tunnettuja kulttuuritoimijoita, joiden uudenlaiselle yhteistyölle raitiovaunu toisi uusia mahdollisuuksia. Samalla on otettava huomioon, että vaunun kulttuuritapahtumat tarvitsevat onnistuakseen myös vastuullisen tuottajatahon ja ylläpitäjän.

Käsittely

27.11.2018 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: lisätään lausuntoon "lautakunta pitää kulttuuriratikan sijoittamista Kontulaan kannatettavana"

Sami Muttilaisen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Tuula Haavisto

Lisätiedot

Ari Tolvanen, suunnittelija, puhelin: 310 37008

ari.tolvanen(a)hel.fi

 

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 08.11.2018 § 153

HEL 2018-011134 T 00 00 03

Lausunto

Liikenneliikelaitoksen johtokunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon koskien valtuutettu Mika Raatikaisen aloitetta tukea Kontulan kulttuuriratikka -yhteisön hakemusta vanhan raitiovaunun sijoittamiseksi Kontulaan:

Valtuustoaloitteessa viitataan HKL:n hankkeeseen luovuttaa vanhoja, liikennekäytöstä poistettuja raitiovaunuja uusiokäyttöön hakemusten perusteella. Kontulan Kulttuuriratikka -yhteisö on yksi hakijoista.

Vaunut luovutetaan kilpailun julkistamisen yhteydessä määriteltyjen kriteerien perusteella: vaunun uuden käyttötarkoituksen tulee mm. olla kaupunkikulttuuria tukevaa ja vaunun arvon mukaista ja vaunusta tulee huolehtia niin, että se pysyy raitioliikenteen arvon mukaisessa, historiaa kunnioittavassa kunnossa.

Valinnan tekee HKL:n toimitusjohtaja viranhaltijapäätöksenä. Päätös pyritään tekemään marras-joulukuussa 2018. HKL:n johtokunta toteaa vielä, että se ei voi ottaa kantaa yhden hakijan puolesta, vaan katsoo, että viranhaltijapäätös tulee tehdä hakijakokonaisuus huomioon ottaen.

Esittelijä

yksikön johtaja

Karoliina Rajakallio

Lisätiedot

Elina Norrena, palvelukehitys- ja viestintäpäällikkö, puhelin: 310 35104

elina.norrena(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566