Helsingfors stad

Protokoll

10/2019

1 (2)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/18

 

22.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 162

Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om uppdatering av stadens reseanvisningar

HEL 2019-000648 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen som slutbehandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Sari Kuutamo, arbetsmarknadsexpert, telefon: 310 70838

sari.kuutamo(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite 16.1.2019 kaupungin matkustusohjeistuksen päivittämiseksi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Leo Stranius och 22 andra ledamöter föreslår i sin motion att Helsingfors ska utreda möjligheten att kompensera utsläpp som resor med flyg medför och komplettera sina reseanvisningar så att de uppmuntrar till att man vid tjänsteresor väljer färdsätt som orsakar små eller inga utsläpp.

Beaktande av miljösynpunkter kommer att införas i Helsingfors stads reseanvisningar, som håller på att skrivas om. På tjänsteresor ska man tillämpa utsläppsminskningsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035 bland annat i fråga om flygresor.

Då tjänsteresans totalkostnad bedöms, ska man beakta resekostnader, inbesparad arbetstid och miljöeffekter. Enligt de nya anvisningarna ska den som är på tjänsteresa färdas på ett sätt som belastar miljön så lite som möjligt med beaktande av kolneutralitetsmålet.

Resor i hemlandet ska man i regel göra på annat sätt än med flyg. Reser man i tjänsten inom Helsingfors ska man primärt nyttja kollektivtrafiken eller åka cykel. Dessutom ska man som alternativ till resande nyttja distansförbindelse då det är möjligt.

Stadsstyrelsen konstaterar till slut att stadskansliet i anslutning till anbudsförfarandet om resetjänster kommer att beakta kompensation av utsläpp som orsakas av flygresande.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Sari Kuutamo, arbetsmarknadsexpert, telefon: 310 70838

sari.kuutamo(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite 16.1.2019 kaupungin matkustusohjeistuksen päivittämiseksi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 06.05.2019 § 301

HEL 2019-000648 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Leo Straniuksen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Sari Kuutamo, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70838

sari.kuutamo(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566