Helsingfors stad

Protokoll

9/2019

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/3

 

08.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 138

Frågestund

Beslut

Under frågestunden togs upp ledamoten Veronika Honkasalos fråga om organiseringen av hemvårdstjänster på sommaren och ledamoten Ville Jalovaaras fråga om regler för parkering av elsparkcyklar.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige ordnar en frågestund.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566