Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2019

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/9

 

08.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 144

Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2019-005581, 2019-005582, 2019-005583, 2019-005584

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Alviina Alametsän ym. aloite perheiden palveluiden kehittämisestä
 

        valtuutettu Jussi Niinistön ym. aloite Maailman rauha -patsaan siirtämisestä Hakaniemenrannasta Lenininpuistoon

Kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Otto Meren ym. aloite äänestysluettelojaon muuttamisesta A-L ja M-Ö
 

        valtuutettu Mikko Särelän ym. aloite erityislasten palveluiden parantamisesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566