Helsingfors stad

Protokoll

9/2019

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/4

 

08.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 139

Val av ersättare i fostrans- och utbildningsnämndens finska sektion

HEL 2019-004462 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

        beviljade Kiia Klemola avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i fostrans- och utbildningsnämndens finska sektion

        valde Suvi Pulkkinen till ersättare (personlig ersättare för Antti Möller) i fostrans- och utbildningsnämndens finska sektion för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerade samtidigt omedelbart denna paragraf i protokollet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Taru Jänkälä, förvaltningsexpert, telefon

taru.jankala(a)hel.fi

Bilagor

1

Eroilmoitus 6.4.2019

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 7.6.2017 (§ 265) Kiia Klemola (Gröna) till ersättare i fostrans- och utbildningsnämndens finska sektion för den mandattid som börjar år 2017. Kiia Klemola anhåller 6.4.2019 om avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i fostrans- och utbildningsnämndens finska sektion.

Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den som utses ska vara valbar till en nämnd med stöd av 74 § i kommunallagen.

Enligt 70 § i kommunallagen får till ett förtroendeuppdrag väljas endast den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget. En förtroendevald ska på begäran av fullmäktige lämna en redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

I enlighet med 2 kap. 7 § i förvaltningsstadgan ska den som inväljs i fostrans- och utbildningsnämndens finska sektion företräda den finska språkgruppen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Taru Jänkälä, förvaltningsexpert, telefon

taru.jankala(a)hel.fi

Bilagor

1

Eroilmoitus 6.4.2019

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Fostrans- och utbildningsnämndens finska sektion

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.04.2019 § 262

HEL 2019-004462 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Kiia Klemolalle eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

        valitsee Suvi Pulkkisen varajäseneksi (Antti Möllerin henkilökohtainen varajäsen) kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieliseen jaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Taru Jänkälä, hallintoasiantuntija, puhelin

taru.jankala(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566