Helsingfors stad

Protokoll

9/2019

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Asia/9

 

08.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 144

Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2019-005581, 2019-005582, 2019-005583, 2019-005584

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

        Motion av ledamoten Alviina Alametsä m.fl. om utveckling av tjänster för familjer
 

        Motion av ledamoten Jussi Niinistö m.fl. om flyttning av statyn Världsfreden från Hagnäskajen till Leninparken

Motioner som hör till stadsstyrelsens befogenheter

        Motion av ledamoten Otto Meri m.fl. om ändring av vallängdens fördelning till A–L och M–Ö
 

        Motion av ledamoten Mikko Särelä m.fl. om förbättring av tjänsterna för specialbarn

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566