Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2019

1 (2)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/3

 

27.03.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 109

Ilmoitus valtuustoryhmään liittymisestä

HEL 2019-003360 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi liitteenä 1 olevan ilmoituksen valtuustoryhmään liittymisestä.

Esittelijä

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Liitteet

1

Ilmoitus valtuustoryhmään liittymisestä

2

Ilmoitus jäsenen liittymisestä Liike Nyt Helsinki valtuustoryhmään 25.2.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 30 luvun 2 §:n mukaan valtuutetun on ilmoitettava liittymisestä valtuustoryhmään ja siitä eroamisesta kirjallisesti valtuustolle. Liittymisilmoitukseen on liitettävä asianomaisen ryhmän kirjallinen hyväksyminen.

Kaupunginvaltuustolle on 11.3.2019 jätetty eroilmoitus ryhmästä ja ilmoitus uuteen ryhmään liittymisestä. Lisäksi 25.2.2019 on jätetty asianomaisen ryhmän kirjallinen hyväksyminen ryhmään liittymisestä.

Esittelijä

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Liitteet

1

Ilmoitus valtuustoryhmään liittymisestä

2

Ilmoitus jäsenen liittymisestä Liike Nyt Helsinki valtuustoryhmään 25.2.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566