Helsingfors stad

Protokoll

6/2019

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/5

 

27.03.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 111

Val av nämndeman vid tingsrätten

HEL 2019-002457 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige

        beviljade Ann-Mari Bergström avsked från förtroendeuppdraget som nämndeman vid tingsrätten

        valde Sofia Henriksson till nämndeman vid tingsrätten för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1

Ansökan om avsked från uppdraget som nämndeman vid tingsrätten 1.2.2019

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Kommunalbesvär, fullmäktige

Helsingfors tingsrätt

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 21.6.2017 (294 §) Ann-Mari Bergström (SFP) till nämndeman vid tingsrätten för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021. Ann-Mari Bergström anhåller 23.2.2019 om avsked från förtroendeuppdraget som nämndeman vid tingsrätten på grund av flytt från orten.

Enligt lagen om nämndemän vid tingsrätterna (675/2016) väljer kommunfullmäktige nämndemännen vid tingsrätterna för en period som motsvarar fullmäktiges mandatperiod. För nämndemännen vid tingsrätten gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs om kommunens förtroendevalda.

Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked. Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden.

Den som väljs till nämndeman vid tingsrätten ska uppfylla behörighetsvillkoren i 2 § i lagen om nämndemän vid tingsrätterna.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1

Ansökan om avsked från uppdraget som nämndeman vid tingsrätten 1.2.2019

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Kommunalbesvär, fullmäktige

Helsingfors tingsrätt

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Stadsstyrelsen 11.03.2019 § 171

HEL 2019-002457 T 00 01 06

Beslut

Stadsstyrelsen föreslog stadsfullmäktige följande:

Stadsfullmäktige

        beviljar Ann-Mari Bergström avsked från förtroendeuppdraget som nämndeman vid tingsrätten

        väljer Sofia Henriksson till nämndeman vid tingsrätten för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerar dessutom protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Behandling

11.03.2019 Med avvikelse från föredragandens förslag

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt på förslag av Marcus Rantala föreslå Sofia Henriksson till nämndeman vid tingsrätten för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Föredragande

stf. förvaltningsdirektör

Antti Peltonen

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566