Helsingfors stad

Protokoll

6/2019

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Asia/10

 

27.03.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 116

Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2019-003975

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

        Motion av ledamoten Seija Muurinen m.fl. om utveckling av fastigheterna i Seniorstiftelsens bruk

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566